Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 28 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И свика Давид всичките Израилеви князове, князовете на племената, и князовете на отделенията които слугуваха на царя, и тисященачалниците, и стоначалниците, и настоятелите на всичкия имот и стяжания на царя и на синовете му, със скопците, и юнаците, и всичките силни с крепост, в Ерусалим.
2 И стана цар Давид на нозете си та рече: чуйте ме, братие мои и люде мои. Аз имах в сърдцето си да съградя упокоителен дом за ковчега на завета Господен и за подножието на нозете на Бога нашего; и направих приготовление за съграждането.
3 Но Бог ми рече: Ти няма да съградиш дома на името ми, защото си мъж на боеве, и много кръв си пролял.
4 А Господ Бог Израилев избра мене от всичкия ми бащин дом за да съм цар над Израиля во век; защото избра Юда княз, а от дома Юдин избра дома на отца ми, и между синовете на отца ми благоизволи да направи мене цар над всичкия Израил.
5 И от всичките ми синове, (защото Господ ми даде много синове) избра Соломона сина ми за да седне на престола на царството Господне, над Израиля;
6 и рече ми: Соломон син ти, той ще съгради дома ми и дворовете ми; защото го избрах да ми е син , и аз ще му бъда отец.
7 И ще утвърдя царството му до века ако остане постоян за да върши заповедите ми и съдбите ми както в този ден.
8 Сега прочее, пред всичкия Израил, пред събранието Господне, и в ушите на Бога нашего, говоря ви: Пазете и търсете всичките заповеди на Господа Бога вашего, да наследите тази добра земя, и да я оставите после от вас наследие на синовете си за всегда.
9 И ти, Соломоне сине мой, познай Бога на отца си и служи му с цяло сърдце и с доброволна душа; защото Господ изпитва всичките сърдца, и знае всичките помисли на ума: ако го търсиш, ще ти се намерва; ако ли го оставиш, ще те отхвърли за всегда.
10 Виж сега че Господ те избра за да съградиш дом за светилище: бъди крепък, и върши.
11 И даде Давид на Соломона сина си начертанието на предхрамието, и на домовете му, и на съкровищниците му, и на горниците му, и на вътрешните му стаи, и на дома на очистилището,
12 и начертанието на всичко колкото взе чрез Духа за дворовете на дома Господен, и за всичките наоколо обиталища, за съкровищниците на дома Божий, и съкровищниците на посвещенията,
13 и за отделенията на свещениците и Левитите, и за всяко дело на службата в дома Господен, и за всичките съсъди на службата в дома Господен;
14 за злато с теглилка за златните, за всичките съсъди на всякакъв вид служба, и за сребро с теглилка за всичките сребърни съсъди, за всичките съсъди на всякакъв вид служба;
15 и тежината на златните светилници, и за златните им светила, с теглилка за всеки светилник, и за светилата му; и за сребърните светилници с теглилка, за светилника и за светилата му, според употребението на всеки светилник;
16 и злато с теглилка за трапезите на хлябовете на предложението, за всяка трапеза; и сребро за сребърните трапези;
17 и чисто злато за вилиците и за легените, и за възливалниците, и за златните крондири с теглилка за всеки крондир; подобно с теглилка за всеки сребърен крондир;
18 и за олтаря на каденето очистено злато с теглилка; и злато за начертанието на колесницата на херувимите които разпростират крила та покриват ковчега на завета Господен.
19 Всичко това, рече Давид, Господ ми даде да разумея чрез написване с ръката си, всичките дела на начертанието.
20 И рече Давид на Соломона сина си: Бъди крепък и мъжествен, и върши: не бой се, нито да имаш страх; защото Господ Бог, Бог мой, е с тебе: няма да те остави нито ще те напусне доде свършиш всичкото дело за службата на дома Господен.
21 И ето отделенията на свещениците и Левитите за всяка служба на дома Божий; и за всяко дело ще бъдат с тебе всеки усърден в мъдрост за всякаква работа, така и князовете и всичките люде във всичките твои заповеди.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29