Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 28 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И свика Давид всичките Израилеви князове, князовете на племената, и князовете на отделенията които слугуваха на царя, и тисященачалниците, и стоначалниците, и настоятелите на всичкия имот и стяжания на царя и на синовете му, със скопците, и юнаците, и всичките силни с крепост, в Ерусалим.
2 И стана цар Давид на нозете си та рече: чуйте ме, братие мои и люде мои. Аз имах в сърдцето си да съградя упокоителен дом за ковчега на завета Господен и за подножието на нозете на Бога нашего; и направих приготовление за съграждането.
3 Но Бог ми рече: Ти няма да съградиш дома на името ми, защото си мъж на боеве, и много кръв си пролял.
4 А Господ Бог Израилев избра мене от всичкия ми бащин дом за да съм цар над Израиля во век; защото избра Юда княз, а от дома Юдин избра дома на отца ми, и между синовете на отца ми благоизволи да направи мене цар над всичкия Израил.
5 И от всичките ми синове, (защото Господ ми даде много синове) избра Соломона сина ми за да седне на престола на царството Господне, над Израиля;
6 и рече ми: Соломон син ти, той ще съгради дома ми и дворовете ми; защото го избрах да ми е син , и аз ще му бъда отец.
7 И ще утвърдя царството му до века ако остане постоян за да върши заповедите ми и съдбите ми както в този ден.
8 Сега прочее, пред всичкия Израил, пред събранието Господне, и в ушите на Бога нашего, говоря ви: Пазете и търсете всичките заповеди на Господа Бога вашего, да наследите тази добра земя, и да я оставите после от вас наследие на синовете си за всегда.
9 И ти, Соломоне сине мой, познай Бога на отца си и служи му с цяло сърдце и с доброволна душа; защото Господ изпитва всичките сърдца, и знае всичките помисли на ума: ако го търсиш, ще ти се намерва; ако ли го оставиш, ще те отхвърли за всегда.
10 Виж сега че Господ те избра за да съградиш дом за светилище: бъди крепък, и върши.
11 И даде Давид на Соломона сина си начертанието на предхрамието, и на домовете му, и на съкровищниците му, и на горниците му, и на вътрешните му стаи, и на дома на очистилището,
12 и начертанието на всичко колкото взе чрез Духа за дворовете на дома Господен, и за всичките наоколо обиталища, за съкровищниците на дома Божий, и съкровищниците на посвещенията,
13 и за отделенията на свещениците и Левитите, и за всяко дело на службата в дома Господен, и за всичките съсъди на службата в дома Господен;
14 за злато с теглилка за златните, за всичките съсъди на всякакъв вид служба, и за сребро с теглилка за всичките сребърни съсъди, за всичките съсъди на всякакъв вид служба;
15 и тежината на златните светилници, и за златните им светила, с теглилка за всеки светилник, и за светилата му; и за сребърните светилници с теглилка, за светилника и за светилата му, според употребението на всеки светилник;
16 и злато с теглилка за трапезите на хлябовете на предложението, за всяка трапеза; и сребро за сребърните трапези;
17 и чисто злато за вилиците и за легените, и за възливалниците, и за златните крондири с теглилка за всеки крондир; подобно с теглилка за всеки сребърен крондир;
18 и за олтаря на каденето очистено злато с теглилка; и злато за начертанието на колесницата на херувимите които разпростират крила та покриват ковчега на завета Господен.
19 Всичко това, рече Давид, Господ ми даде да разумея чрез написване с ръката си, всичките дела на начертанието.
20 И рече Давид на Соломона сина си: Бъди крепък и мъжествен, и върши: не бой се, нито да имаш страх; защото Господ Бог, Бог мой, е с тебе: няма да те остави нито ще те напусне доде свършиш всичкото дело за службата на дома Господен.
21 И ето отделенията на свещениците и Левитите за всяка служба на дома Божий; и за всяко дело ще бъдат с тебе всеки усърден в мъдрост за всякаква работа, така и князовете и всичките люде във всичките твои заповеди.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29