Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А тези бяха синовете на Давида които му се родиха в Хеврон: първородният, Амнон, от Ахиноама Израелянката; вторий Даниил, от Авигея Кармилчанката;
2 третий, Авесалом, синът на Мааха дъщерята на Талмая, Гесурския цар; четвъртий Адония, синът на Агита;
3 петий, Сефатия, от Авитала; шестий, Итраам, от жена му Егла,
4 Шестина му се родиха в Хеврон; и царува там седем години и шест месеци; а в Ерусалим царува тридесет и три години.
5 А тези му се родиха в Ерусалим: Сама, и Совав, и Натан, и Соломон, четирма от Витсавее дъщеря на Анмиила;
6 и Иевар, и Елисама, и Елифалет,
7 и Ногах, и Нефег, и Яфия,
8 и Елисама, и Елиада, и Елифалет, девет:
9 всичките Давидови синове, освен синовете на наложниците, и Тамар сестра им.
10 А син на Соломона бе Ровоам; син негов, Авия; син негов, Аса; син негов, Иосафат;
11 син негов, Иорам; син негов, Охозия; син негов Иоас;
12 син негов, Амасия; син негов, Азария; син негов, Иотам;
13 син негов, Ахаз; син негов, Езекия; син негов, Манасия;
14 син негов, Амон; син негов, Иосия.
15 А синовете на Иосия бяха първородний му Иоанан, вторий Иоаким, третий Седекия, четвъртий Селум.
16 А синове на Иоакима: Иехония син му, Седекия син негов.
17 А син на Иехония бе Асир: Салатиил син негов,
18 и Малхирам, и Федаия, и Сенасар, Иекамия, Осама, и Недавия.
19 А синове на Федаия: Зоровавел и Семей; а синове на Зоровавела: Месулам и Анания, и Саломита сестра им,
20 и Асува, и Оел, и Варахия, и Асадия, и Юсав-есед, петина.
21 А синове на Анания: Фелатия и Исаия, синовете на Рафаия, синовете на Арнана, синовете на Авдия, синовете на Сехания.
22 А син на Сехания, Семаия; а синове на Семаия: Хатус, и Игал, и Вария, и Неария, и Сафат, шестина.
23 А синове на Неария: Елиоинай, и Езекия, и Азрикам, трима.
24 А синове на Елиоиная: Одаия, и Елиасив, и Фелаия, и Акув, и Иоанан, и Далаия, и Ананий, седмина.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29