Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А тези бяха синовете на Давида които му се родиха в Хеврон: първородният, Амнон, от Ахиноама Израелянката; вторий Даниил, от Авигея Кармилчанката;
2 третий, Авесалом, синът на Мааха дъщерята на Талмая, Гесурския цар; четвъртий Адония, синът на Агита;
3 петий, Сефатия, от Авитала; шестий, Итраам, от жена му Егла,
4 Шестина му се родиха в Хеврон; и царува там седем години и шест месеци; а в Ерусалим царува тридесет и три години.
5 А тези му се родиха в Ерусалим: Сама, и Совав, и Натан, и Соломон, четирма от Витсавее дъщеря на Анмиила;
6 и Иевар, и Елисама, и Елифалет,
7 и Ногах, и Нефег, и Яфия,
8 и Елисама, и Елиада, и Елифалет, девет:
9 всичките Давидови синове, освен синовете на наложниците, и Тамар сестра им.
10 А син на Соломона бе Ровоам; син негов, Авия; син негов, Аса; син негов, Иосафат;
11 син негов, Иорам; син негов, Охозия; син негов Иоас;
12 син негов, Амасия; син негов, Азария; син негов, Иотам;
13 син негов, Ахаз; син негов, Езекия; син негов, Манасия;
14 син негов, Амон; син негов, Иосия.
15 А синовете на Иосия бяха първородний му Иоанан, вторий Иоаким, третий Седекия, четвъртий Селум.
16 А синове на Иоакима: Иехония син му, Седекия син негов.
17 А син на Иехония бе Асир: Салатиил син негов,
18 и Малхирам, и Федаия, и Сенасар, Иекамия, Осама, и Недавия.
19 А синове на Федаия: Зоровавел и Семей; а синове на Зоровавела: Месулам и Анания, и Саломита сестра им,
20 и Асува, и Оел, и Варахия, и Асадия, и Юсав-есед, петина.
21 А синове на Анания: Фелатия и Исаия, синовете на Рафаия, синовете на Арнана, синовете на Авдия, синовете на Сехания.
22 А син на Сехания, Семаия; а синове на Семаия: Хатус, и Игал, и Вария, и Неария, и Сафат, шестина.
23 А синове на Неария: Елиоинай, и Езекия, и Азрикам, трима.
24 А синове на Елиоиная: Одаия, и Елиасив, и Фелаия, и Акув, и Иоанан, и Далаия, и Ананий, седмина.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29