Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Синове Юдини: Фарес, Есрон, и Хармий, и Ор, и Совал.
2 И Реаия синът на Совала роди Яата; и Яат роди Ахумая и Лаада. Тези са родовете на Сарайците.
3 И тези бяха синовете на отеца на Итам: Иезраел и Иесма, и Иедвас; и името на сестра им Аселелфония,
4 и Фануил отецът на Гедор, и Езер отецът на Хуса. Тези са синовете на Ора първородния на Ефрата, отеца на Витлеем.
5 И Асхор отецът на Текуе имаше две жени, Хала и Наара.
6 И Наара му роди Ахузама, и Ефера, и Темания, и Ахастара: тези бяха синове на Наара.
7 А синовете на Хала: Серет, и Иесуар, и Етнан.
8 И Кос роди Анува, и Совива, и родовете на Ахарила сина на Арума.
9 А Явис беше по-славен от братята си; и майка му нарече името му Явис, и думаше: Понеже го родих в скърб.
10 И призова Явис Бога Израилева и рече: Дано ме благословиш с благословение, и дано разпространиш пределите ми, и ръката ти да е с мене, и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! И даде му Бог, което поиска.
11 А Хелув брат на Суя роди Махира: той бе отец на Естона.
12 А Естон роди Ветрафа, и Фасея, и Техина отеца на града Наас: тези са мъжете на Риха.
13 И синовете на Кенеза: Готониил и Сараия; а синът на Готониила, Атат.
14 А Меонотай роди Офра; а Сараия роди Иоава отеца на дола на дърводелците, защото бяха дърводелци.
15 А синовете на Халева сина Иефониев: Иру, Иле, и Наам; а синът на Ила, Кенез.
16 И синовете на Ялелеила: Зиф, и Зифа, Тирия, и Асареил.
17 А синовете на Езра: Иетер, и Меред, и Ефер, и Ялон: а жената на Мереда роди Мариама, и Самая, и Иесва отеца на Естемо;
18 а другата му жена, Юдея, роди Яреда отеца на Гедор, и Хевера отеца на Сохо, и Иекутиила отеца на Заноя. И тези са синовете на Вития Фараоновата дъщеря, която взе Меред;
19 и синовете на жена му Одия, сестрата на Нахама, отеца на Кеила, Гармий, и Естемо Маахатеца.
20 А синовете на Симона бяха Амнон, и Рина, Венанан, и Тилон. И синовете на Иесия: Зохет и Вен-зохет.
21 Синовете на Шела сина на Юда бяха Ир отецът на Лиха, и Лаада отецът на Мариса, и родовете на дома на тези които работеха висон в дома на Асвея,
22 и Иоаким, и мъжете на Хозива, и Иоас, и Сараф, които владееха в Моав и в Ясувилехем. Но тези са древни неща.
23 Те бяха грънчарите и които живееха в Нетаим и в Гедира: там живееха с царя за да му работят.
24 Синовете на Симеона бяха: Намуил, и Ямин, Ярив, Зара, и Саул;
25 син негов, Селум; син негов, Мавсам; син негов, Масма.
26 А синовете на Масма: син му, Амуил; син негов, Закхур; син негов, Семей.
27 А Семей роди шестнадесет синове и шест дъщери; братята му обаче нямаха много синове, нито се умножи всичкият им род както на Юдините синове.
28 И населиха се във Вирсавее, и Молада, и Асар-суал,
29 и във Вала, и в Есем, и в Толад,
30 и във Ватуил, и в Хорма, и в Сиклаг,
31 и във Вет-мархавот, и в Асар-сусим, и в Вет-вирей, и в Саараим: тези бяха градовете им до царствуването на Давида.
32 И селата им бяха Итам, и Аин, Римон, и Тохен, и Асан, пет града,
33 и всичките им села които бяха около тези градове, дори до Ваал: тези бяха населенията им и родословията им.
34 И Месовав, и Ямлих, и Иоса Амасиевът син,
35 и Иоил, и Ииуй синът на Иосивия, син на Сараия, син на Асиила,
36 и Елиоинай, и Якова, и Иесохаия, и Асаия, и Адиил, и Иесимиил, и Ванаия,
37 и Зиза синът на Сифия, син на Алона, син на Иедаия, син на Симрия, син на Семаия, -
38 тези именно споменатите бяха князове на родовете им; и домът на отците им нарасна премного.
39 И отидоха дори до входа на Гедор към изток на долината за да търсят паша на стадата си.
40 И намериха паша тлъста и добра; и земята бе широка, спокойна, и мирна, защото тези които по-напред живееха там бяха от Хама.
41 И тези писаните по име дойдоха в дните на Езекия Юдиния цар та поразиха шатрите им и Моавците които намериха там, и погубиха ги дори до този ден, и вместо тях населиха се те; защото имаше там паша за стадата им.
42 И някои от тях, от Симеоновите синове, петстотин мъже отидоха в гората Сиир, като си имаха за глава Фелатия, и Неария, и Рафаия, и Озиила, синове на Иесия,
43 та поразиха остатъка на Амаличаните що бе останал, и населиха се там дори до този ден.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29