Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А Вениамин роди Вела първородния си, Асвила втория, и Аара третия,
2 Ноя четвъртия, и Рафа петия.
3 А синовете на Вела бяха Адар, и Гира, и Авиуд,
4 и Ависуй, и Нееман, и Ахоа,
5 и Гира, и Сефуфан, и Урам.
6 И тези са Аодови синове, които бяха началници на отечествията на живеещите в Гава, и се преселиха в Манахат:
7 и Нееман, и Ахия, и Гира, който ги пресели, и роди Оза и Ахиуда.
8 А Саараим роди синове в земята Моав като ги отпрати: Усима и Ваара бяха му жени.
9 И роди от Одеса жената си Иовава, и Савия, и Миса, и Малхама,
10 и Иеуса, и Сахия, и Мирма: тези бяха синовете му, началници на отечествия.
11 А от Усима беше родил Авитова и Елфаала.
12 А Елфааловите синове бяха Евер, и Мисаам, и Самер, който съгради Оно и Лод и селата му;
13 а Верия и Сема, те бяха началници на отечествия на живеещите в Еалон, те изпъдиха Гетските жители.
14 И Ахио, Сасак, и Иеримот,
15 и Зевадия, и Арад, и Адер,
16 и Михаил, и Иесна, и Иоха, Вериеви синове;
17 и Зевадия, и Месулам, и Езекий, и Хевер,
18 и Есмерай, и Иезлия, и Иовав, Елфаалови синове;
19 и Яким, и Зехрий, и Завдий,
20 и Елиинай, и Силатай, и Елиил,
21 и Адаия, и Вераия, и Симрат, синове на Сомея;
22 и Иесфан, и Евер, и Елиил,
23 и Авдон, и Зехрий, и Анан,
24 и Анания, и Елам, и Анатотия,
25 и Иефадия, и Фануил, Сасакови синове;
26 и Самсерай, и Сеария, и Готолия,
27 и Яресия, и Илия, и Зехрий, Иероамови синове, -
28 те бяха началници на отечествия, началници според родовете им: те се населиха в Ерусалим.
29 А в Гаваон се насели Гаваоновий отец, и името на жена му бе Мааха;
30 а първородний му син бе Авдон, сетне Сур, и Кис, и Ваал, и Надав,
31 и Гедор, и Ахио, и Захер
32 и Макелот който роди Сама; и те се още населиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.
33 А Нир роди Киса; а Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, и Мелхисуе, и Авинадава, и Ес-ваала.
34 А Ионатанов син бе Мерив-ваал, а Мерив-ваал роди Михея.
35 А синовете на Михея бяха Фитон, и Мелех, и Тарея, и Ахаз.
36 А Ахаз роди Иоада, а Иоада роди Алемета, и Азмавета, и Зимрия; а Зимрий роди Моса;
37 а Моса роди Винея; син негов, Рафа; син негов, Елеаса; син негов, Асил.
38 А Асил имаше шестима синове на които имената са тези: Азрикам, Вохеру, и Исмаил, и Сеария, и Авдия, и Анан: всички тези бяха Асилови синове.
39 А синовете на Иесека брата му бяха Улам първородний му, Иеус вторий и Елифалет третий.
40 А Уламовите синове бяха мъже силни с крепост които запъваха лък, и имаха много синове и синове на синове, сто и петдесет. Всички тези бяха от Вениаминовите синове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29