Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Така всичкий Израил се изброи по родословия: и, ето, писани са в Книгата на Израилевите и Юдините Царе. И пленени бидоха у Вавилон поради беззаконията си.
2 И първите жители които бяха в стяжанията им, в градовете им, бяха Израиляните, свещениците, Левитите, и Нетинимите.
3 И в Ерусалим се населиха от Юдитите синове, и от Вениаминовите синове, и от Ефремовите и Манасийните синове:
4 Утай син на Амиуда, сина на Амрия, който бе син на Имрия сина Ваниева, от синовете на Фареса Юдиния син;
5 и от Шелаевците: Асайя първородний, и синовете му;
6 и от синовете на Зара: Иеуил, и братята им, шестстотин и деветдесет;
7 и от Вениаминовите синове: Салу син на Месулама, сина на Одуия сина Асенуева,
8 и Иевния син на Иероама, и Ила син на Озия, сина Михриева, и Месулам син на Сефатия, сина на Рагуила, сина Иевниева;
9 братята им, според родовете им, деветстотин и петдесет и шест: всички тези мъже бяха началници на отечествия според отеческите им домове;
10 а от свещениците: Иедаия, и Ионарив, и Яхин
11 и Азария син на Хелкия, сина на Месулама, който бе син на Садока, сина на Мераиота, сина Ахитовова, началник на дома Божий;
12 и Адаия син на Иероама, сина на Пасхора, сина Мелхиева, и Маасай син на Адиила, сина на Язира който бе син на Месулама, сина на Месилемита сина Емирова,
13 и братята им началници на отеческите им домове, тисяща и седемстотин и шестдесет силни с крепост за делото на службата в дома Божий.
14 и от Левитите: Семаия, син на Асува, сина на Азрикама, сина Асавиева от синовете на Мерария;
15 и Ваквакар, Ерес, и Галал, и Матания син на Михея, сина на Зехрия, сина Асафова;
16 и Авдия син на Семаия, сина на Галала, сина Иедутунова, и Варахия син на Аса, сина на Елкана, който се насели в селата на Нетофатците.
17 а вратарите бяха: Селум, и Акув, и Талмон, и Ахиман, и братята им: Селум беше началник:
18 те дори до нине бяха в царските врата към изток вратари, според пълковете на Левийните синове;
19 а Селум синът на Коре, който бе син на Авиасафа, сина Кореева, и братята му от дома на отца му, Кореевците, бяха, над работата на службата, стражи на вратата на скинията; и отците им, в стана Господен, бяха стражи на входа;
20 и началник над тях по-напред беше Финеес синът на Елеазара, с когото бе Господ;
21 Захария син на Меселемия беше вратар на вратата на скинията на събранието;
22 всички тези, избраните за да са вратари на вратата, бяха двесте и дванадесет. Те бяха изброени по родословия в селата си, които Давид и Самуил гледачът бяха поставили в службата им.
23 И те и синовете им имаха настоятелството на вратата на дома Господен, на дома на скинията, за да вардят по ред.
24 Към четирите ветрища бяха вратарите: към изток, към запад, към север, и към юг.
25 А братята им които бяха по селата им трябваше да дохождат по седем дни в определените времена с тях.
26 Защото тези Левити, четирмата главни вратари, оставаха в службата си, и имаха настоятелството на обиталищата и на съкровищата на дома Божий.
27 И нощуваха около дома Божий, защото стражата бе върх тях, и те трябваше да го отварят всяка заран.
28 И някои от тях бяха над служебните съсъди, защото по число ги вносяха, и по число ги износяха.
29 От тях още бяха определени над другите съсъди, и над всичките свещени съсъди, и над чистото брашно, и виното, и елея, и ливана, и ароматите.
30 А някои от синовете на свещениците правеха благовонното миро.
31 А Мататия, който бе от Левитите, първородний на Селума Корееца, имаше настоятелството над пържените в сковрада жъртви.
32 И други от братята им, от синовете на Каатците, бяха над хлебовете на предложението за да ги приготвят всяка събота.
33 И от тях бяха певците началници на отечествията на Левитите, които оставаха в обиталищата свободни, защото се упражняваха в това дело деня и нощя.
34 Тези бяха началници на отечествията на Левитите, началници според родовете им: те обитаваха в Ерусалим.
35 А в Гаваон се насели Гаваоновът отец Иеил; и името на жена му бе Мааха;
36 а първородний му син бе Авдон, после Сур, и Кис, и Ваал, и Нир, и Надав,
37 и Гедор, и Ахио, и Захария, и Макелот;
38 а Макелот роди Симеама; още и те се населиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.
39 А Нир роди Киса; а Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, и Мелсисуя, и Авинадава, и Есваала.
40 А синът на Ионатана бе Мерив-ваал; а Мерив-ваал роди Михея.
41 А синовете на Михея бяха Фитон, и Мелех, и Тарея
42 и Ахаз който роди Яра; а Яра роди Алемета, и Азмавета, и Зимрия; а Зимрий роди Моса;
43 а Моса роди Винея; а негов син бе Рафаия; син негов, Елеаса; негов син, Асил.
44 А Асил имаше шестина синове на които имената са тези Азрикам, Вохеру, и Исмаил, и Сеария, и Авдия, и Анан те бяха Асилови синове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29