Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И укрепи се Соломон Давидовът син на царството си; и Господ Бог негов бе с него и крайно го възвеличи.
2 И говори Соломон на всичкия Израил, на тисященачалниците и стоначалниците, и на съдиите, и на всичките князове от всичкия Израил, началниците на отечествията;
3 и отидоха Соломон и всичкото събрание с него на високото място което е в Гаваон; защото там беше скинията на събранието Божие която Мойсей рабът Господен направи в пустинята.
4 А Давид беше възнесъл ковчега Божий от Кириатиарим, дето му бе приготвил Давид, защото бе поставил шатър за него в Ерусалим.
5 И медният олтар който бе направил Везелеил синът на Урия, сина Орова, бе там скинията Господня; и потърсиха го Соломон и събранието.
6 И възлезе Соломон там на медния олтар пред Господа, който бе пред скинията на събранието, та принесе на него тисяща всесъжения.
7 В онази нощ яви се Бог Соломону и рече му: Искай що да ти дам.
8 А Соломон рече Богу: Ти си направил голяма милост на Давида отца ми, и поставил си ме цар вместо него.
9 Сега, Господи Боже, да се утвърди словото ти което си рекъл на Давида отца ми; защото ти ме направи цар над люде много както пръстта на земята.
10 Дай ми сега мъдрост и разум за да излизам и да влизам пред тези люде; защото кой може да съди този голям твой народ?
11 И рече Бог Соломону: Понеже си имал това в сърдцето си, и не си просил богатство, имения, и слава, нито живота на тези, които те ненавидят, нито си просил много дни, но си просил за себе си мъдрост и разум за да съдиш людете ми над които те направих цар,
12 дават ти се мъдрост и разум; и богатство, и имения, и слава ще ти дам, както не е било на царете които бяха преди тебе, нито след тебе ще бъде подобно.
13 Тогаз се върна Соломон в Ерусалим от високото място което е в Гаваон, от скинията на събранието, и царуваше над Израиля.
14 И събра Соломон колесници и конници, и имаше тисяща и четиристотин колесници, и двадесет тисящи конници, които тури в градовете на колесниците и при царя в Ерусалим.
15 И направи царят в Ерусалим среброто и златото като камене, и кедрите направи като черниците в полето по множеството.
16 И за Соломона докарваха коне из Египет; и кервани от царски търговци вземаха с определена цена стада коне.
17 А възвождаха и докарваха из Египет една колесница за шестстотин сребърни сикли, и един кон за сто и петдесет; така и за всичките Хетейски царе и за Сирийските царе извозването ставаше чрез тяхна ръка.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36