Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И като дойде Ровоам в Ерусалим, събра Юдиния и Вениаминовия дом сто и осемдесет тисящи избрани ратници за да направят бой против Израиля за да възвърнат царството Ровоаму.
2 Биде обаче слово Господне към Семаия человека Божия и рече:
3 Говори на Ровоама Соломоновия син, Юдиния цар, и на всичкия Израил в Юда и въ Вениамин, и кажи.
4 Така говори Господ: Не възлизайте, нито ратувайте против братята си: върнете се всеки в дома си, защото от мене стана това нещо. И послушаха думите Господни та се върнаха, и не отидоха против Иеровоама.
5 И насели се Ровоам в Ерусалим, и съгради градове съ стени в Юда.
6 И съгради Витлеем, и Итам, и Текуе,
7 и Ветсур, и Сохо, и Одолам,
8 и Гет, и Мариса, и Зиф,
9 и Адораим, и Лахис, и Азика,
10 и Сарая, и Еалон, и Хеврон, които са в Юда и въ Вениамин, оградени градове.
11 И укрепи стражите, и тури в тях войводи, и влагалища за храна и елей и вино.
12 И въ всеки град тури щитове и копия, и укрепи ги твърде много. И под него бяха Юда и Вениамин.
13 И свещениците и Левитите които бяха в всичкия Израил събраха се при него от всичките си предели.
14 Защото Левитите оставиха предградията си и стяжанията си та дойдоха в Юда и в Ерусалим; понеже Иеровоам и синовете му бяха ги изпъдили от да свещенствуват Господу.
15 (И постави си той свещеници за високите места, и за бесовете, и за телетата които направи.)
16 И след тях, колкото от всичките Израилеви племена дадоха сърдцата си да търсят Господа Бога Израилева дойдоха в Ерусалим за да жъртвуват Господу Богу на отците си.
17 И укрепиха Юдиното царство, и укрепиха Ровоама Соломоновия син, три години, защото три години ходиха в пътя на Давида и на Соломона.
18 И взе си Ровоам жена Маелета дъщеря на Иеримота Давидовия син, и Авихаила дъщеря на Елиава Иесеевия син,
19 която му роди синове: Иеуса, и Самария, и Заама.
20 А подир нея взе Мааха Авесаломовата дъщеря, която му роди Авия, и Атая, и Зиза и Селомита.
21 И възлюби Ровоам Мааха Авесаломовата дъщеря повече от всичките си жени и от наложниците си; (защото взе осемнадесет жени и шестдесет наложници, и роди двадесет и осем синове и шестдесет дъщери;)
22 и постави Ровоам Авия син на Мааха княз да началствува над братята си, защото мислеше да го направи цар.
23 И разумно като правеше, разсея всичките си синове по всичките Юдини и Вениаминови места, въ всеки ограден град, и даде им храна с изобилие. И поиска много жени.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36