Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 13 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И въцари се Авия над Юда в осемнадесетото лето на цар Иеровоама.
2 Три години царува в Ерусалим. А името на майка му бе Михаия, дъщеря на Уриила от Гавая. И имаше бран между Авия и Иеровоама.
3 И опълчи се Авия на бой с войска от силни ратници, четиристотин тисящи избрани мъже; а Иеровоам се опълчи на бой против него с осемстотин тисящи избрани мъже, силни с крепост.
4 И застана Авия на хълма Семараим, който е в гората Ефрем, и рече: чуйте ме, Иеровоаме, и всички Израилю.
5 Не трябва ли да познаете че Господ Бог Израилев даде царството над Израиля за всегда Давиду, нему и синовете му съ завет на сол?
6 А Иеровоам Наватовът син, рабът на Соломона Давидовия син, стана и подигна се против господаря си.
7 И събраха се при него нищожни и лоши человеци та се укрепиха против Ровоама Соломоновия син когато бе Ровоам бе млад и с меко сърдце и не можеше да устои против тях.
8 И сега вие казвате да станете против царството на Господа което е в ръцете на Давидовите синове, защото сте голямо множество, и имате съ себе си златни телета които Иеровоам ви направи за богове.
9 Не отхвърлихте ли свещениците Господни, Аароновите синове и Левитите, и не направихте ли си свещеници според народите на другите земи? Всеки който прихожда да се освети с теле и седем овна става свещеник на онези които не са богове.
10 А за нас, Иеова е Бог наш, и не оставяме го; и свещениците които служат Господу са Ааронови синове, и Левитите върх служенето;
11 и всяка заран и всяка вечер горят пред Господа всесъжения и благовонен темян, и нареждат хлябовете на предложението върху чистата трапеза, и златния светилник и светилата му за да гори всяка вечер; защото ние пазим стражата на Господа Бога нашего; вие обаче го оставихте.
12 И, ето, Бог сам е с нас глава, и свещениците му с възклицателни тръби за да възклицават против вас. Синове Израилеви, не ратувайте против Господа Бога на отците си; защото няма да успеете.
13 А Иеровоам направи засадата да обиколи за да иде изотзад им, и те бяха пред лицето на Юда, а засадата зад тях.
14 И като разгледа Юда, ето, боят бе и отпред и отзад; и извикаха към Господа, и свещениците възтръбиха с тръбите.
15 Тогаз Юдините мъже възкликнаха; и като възкликнаха Юдините мъже, Бог порази Иеровоама и всичкия Израил пред Авия и Юда.
16 И бягаха Израилевите синове от лицето на Юда; и предаде ги Бог в ръката им.
17 И направиха Авия и неговите люде голямо поразение в тях; и паднаха смъртно ранени от Израиля петстотин тисящи избрани мъже.
18 И смириха се Израилевите синове в онова време; а Юдините синове се преукрепиха, понеже туриха надежда на Господа Бога на отците си.
19 И хогна Авия след Иеровоама, и взе от него градове, Ветил и селата му, и Иесана и селата й, и Ефрон и селата му.
20 И в дните на Авия не придоби вече сила Иеровоам, но порази го Господ, и умря.
21 И укрепи се Авия; и взе си четиринадесет жени, и роди двадесет и два сина и шестнадесет дъщери.
22 А останалите деяния на Авия, и делата му, и словата му са писани в Повестите на Пророк Идо.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36