Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И въцари се Авия над Юда в осемнадесетото лето на цар Иеровоама.
2 Три години царува в Ерусалим. А името на майка му бе Михаия, дъщеря на Уриила от Гавая. И имаше бран между Авия и Иеровоама.
3 И опълчи се Авия на бой с войска от силни ратници, четиристотин тисящи избрани мъже; а Иеровоам се опълчи на бой против него с осемстотин тисящи избрани мъже, силни с крепост.
4 И застана Авия на хълма Семараим, който е в гората Ефрем, и рече: чуйте ме, Иеровоаме, и всички Израилю.
5 Не трябва ли да познаете че Господ Бог Израилев даде царството над Израиля за всегда Давиду, нему и синовете му съ завет на сол?
6 А Иеровоам Наватовът син, рабът на Соломона Давидовия син, стана и подигна се против господаря си.
7 И събраха се при него нищожни и лоши человеци та се укрепиха против Ровоама Соломоновия син когато бе Ровоам бе млад и с меко сърдце и не можеше да устои против тях.
8 И сега вие казвате да станете против царството на Господа което е в ръцете на Давидовите синове, защото сте голямо множество, и имате съ себе си златни телета които Иеровоам ви направи за богове.
9 Не отхвърлихте ли свещениците Господни, Аароновите синове и Левитите, и не направихте ли си свещеници според народите на другите земи? Всеки който прихожда да се освети с теле и седем овна става свещеник на онези които не са богове.
10 А за нас, Иеова е Бог наш, и не оставяме го; и свещениците които служат Господу са Ааронови синове, и Левитите върх служенето;
11 и всяка заран и всяка вечер горят пред Господа всесъжения и благовонен темян, и нареждат хлябовете на предложението върху чистата трапеза, и златния светилник и светилата му за да гори всяка вечер; защото ние пазим стражата на Господа Бога нашего; вие обаче го оставихте.
12 И, ето, Бог сам е с нас глава, и свещениците му с възклицателни тръби за да възклицават против вас. Синове Израилеви, не ратувайте против Господа Бога на отците си; защото няма да успеете.
13 А Иеровоам направи засадата да обиколи за да иде изотзад им, и те бяха пред лицето на Юда, а засадата зад тях.
14 И като разгледа Юда, ето, боят бе и отпред и отзад; и извикаха към Господа, и свещениците възтръбиха с тръбите.
15 Тогаз Юдините мъже възкликнаха; и като възкликнаха Юдините мъже, Бог порази Иеровоама и всичкия Израил пред Авия и Юда.
16 И бягаха Израилевите синове от лицето на Юда; и предаде ги Бог в ръката им.
17 И направиха Авия и неговите люде голямо поразение в тях; и паднаха смъртно ранени от Израиля петстотин тисящи избрани мъже.
18 И смириха се Израилевите синове в онова време; а Юдините синове се преукрепиха, понеже туриха надежда на Господа Бога на отците си.
19 И хогна Авия след Иеровоама, и взе от него градове, Ветил и селата му, и Иесана и селата й, и Ефрон и селата му.
20 И в дните на Авия не придоби вече сила Иеровоам, но порази го Господ, и умря.
21 И укрепи се Авия; и взе си четиринадесет жени, и роди двадесет и два сина и шестнадесет дъщери.
22 А останалите деяния на Авия, и делата му, и словата му са писани в Повестите на Пророк Идо.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36