Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 Тогаз дойде Дух Божий на Азария Одидовия син;
2 и излезе да посрещне Аса и рече му: чуйте ме, Асо и всички Юдо и Вениамине: Господ е с вас докато вие сте с него; и ако го търсите, ще се намери у вас; ако ли го оставите, ще ви остави.
3 Много време стоя Израил без истиннаго Бога, и без свещеник поучаващ, и без закон;
4 но когато в утеснението си се обърнаха към Господа Бога Израилева и го потърсиха, намери им се.
5 И в онези времена нямаше мир на изходещия и на входещия, но бяха големи метежи между всичките жители на местата.
6 И съкрушаваше се народ от народ, и град от град; защото Бог ги смущаваше с всякакво утеснение.
7 А вие се укрепявайте, и да не ослабват ръцете ви; защото ще има мъзда за делото ви.
8 И когато чу Аса тези думи и пророчеството на Одида пророка, укрепи се, и отмахна мерзостите от всичката земя на Юда и на Вениамина и от градовете които бе взел от гората Ефрем, и поднови олтаря Господен който е отпред на предхрамието Господне.
9 И събра всичкия Юда и Вениамина, и които живееха с тях пришелци от Ефрема и Манасия и от Симеона; защото мнозина от Израиля прибягнаха при него като видяха че Господ неговий Бог бе с него.
10 И събраха се в Ерусалим в третия месец, в петнадесетото лето на царуването на Аса.
11 И принесоха жъртви Господу в онзи ден от користите които донесоха, седемстотин говеда и седем тисящи овци.
12 И влязоха в завет да потърсят Господа Бога на отците си с всичкото си сърдце и с всичката си душа,
13 и всеки който не потърси Господа Бога Израилева да се умъртвява от малък до голям, от мъж до жена.
14 И заклеха се Господу с голям глас, и с възклицание, и с тръби, и с рогове.
15 И всичкий Юда се развесели заради клетвата; защото се заклеха с всичкото си сърдце, и потърсиха го с всичката си воля, и намери им се. И даде им Господ покой от всякъде.
16 А още и майка си Мааха отхвърли цар Аса от да е царица, понеже направи идол на Ашера; и насече Аса идола й, и стри го, и изгори го в потока Кедрон.
17 Но високите места не се отмахнаха от Израиля; сърдцето обаче на Аса бе съвършено през всичките му дни.
18 И донесе в дома Божий посвещенията на отца си, и своите си посвещения, сребро, и злато, и съсъди.
19 И не стана бран до тридесет и петото лето на царуването на Аса.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36