Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 17 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 А въцари се вместо него Иосафат син му, и укрепи се против Израиля;
2 И тури сили в всичките оградени Юдини градове, и постави стражи в Юдината земя и в Ефремовите градове които бе превзел Аса баща му.
3 И Господ бе с Иосафата, понеже ходи в първите пътища на Давида отца си и не потърси Ваалимите,
4 но Бога на отца си потърси, и в неговите заповеди ходи, а не според делата на Израиля.
5 За това утвърди Господ царството в ръката му; и всичкий Юда даде дарове на Иосафата; и придоби богатство и голяма слава.
6 И възвиси се сърдцето му в пътищата Господни; и още отмахна високите места и Ашерите от Юда.
7 А в третото лето от царуването си проводи началниците си Венхаила, и Авдия, и Захария, и Натанаила, и Михаия за да поучават в Юдините градове,
8 и с тях Левитите Семаия, и Натанаия, и Зевадия, и Асаила, и Семирамота, и Ионатана, и Адония, и Товия, и Товадония, Левитите, и с тях Елисама и Иорама свещениците.
9 И поучаваха в Юда имаще съ себе си книгата на закона Господен, и обхождаха всичките Юдини градове та поучаваха людете.
10 И нападна страх Господен на всичките царства на земите които бяха около Юда; и не ратуваха против Иосафата.
11 И от Филистимците донесоха дарове на Иосафата, и дан сребро: Аравяните още му докараха стада, овни седем тисящи и седемстотин и ярци седем тисящи и седемстотин.
12 И напредваше Иосафат и се увеличаваше твърде много; и съгради в Юда твърдели и градове на житници.
13 И имаше много работа в Юдините градове, и мъже ратници, силни с крепост, в Ерусалим.
14 А изчислението им бе това, според домовете на отечествията им: от Юда, тисященачалници: Адна началникът, и с него силни с крепост триста тисящи;
15 И след него Иоанан началникът, и с него двесте и осемдесет тисящи;
16 И след него Амасия Зехриевът син, който доброволно принесе себе си Господу, и с него двесте тисящи силни с крепост.
17 А от Вениамина, силен с крепост, Елиада, и с него двесте тисящи оръжени с лъкове и щитчета.
18 И след него Иозавад, и с него сто и осемдесет тисящи оръжени за бран.
19 Тези бяха които слугуваха на царя, освен онези които тури царят в оградените градове в всичкия Юда.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36