Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 18 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И имаше Иосафат богатство и слава много; и направи сватовство с Ахаава.
2 И след години слезе при Ахаава в Самария. И закла Ахаав овци и говеда изобилно за него и за людете които бяха с него; и предума го да възлезе в Рамот-галаад.
3 И рече Ахаав Израилевът цар Ахав на Иосафата Юдиния цар: Дохождаш ли с мене в Рамот-галаад? И той му отговори: Аз съм както ти, и людете ми както твоите люде; ще бъдем с тебе в боя.
4 И рече Иосафат на Израилевия цар: Попитай днес, моля, словото Господне.
5 И събра Израилевът цар пророците, четиристотин мъже, та им рече: Да идем ли в Рамот-галаад за да ратуваме? или да не ида? А те рекоха: Възлез, и Бог ще го предаде в ръката на царя.
6 И рече Иосафат: Няма ли тук още някой пророк Господен за да попитаме чрез него?
7 И рече Израилевът цар на Иосафата: Има още един человек чрез когото можем да попитаме Господа; но аз го мразя, защото не пророчествува добре за мене, но всякога зло: Михей е, синът на Иемла. И рече Иосафат: Да не дума царят така.
8 И повика Израилевът цар един скопец та рече: Доведи скоро Михея сина на Иемла.
9 А Израилевът цар и Иосафата Юдинът цар седеха, всеки на престола си, облечени с одежди, и седеха на открито място при входа на Самарийската порта; и всичките пророци пророкуваха пред тях.
10 И Седекия синът на Ханаана беше си направил железни рогове, и рече: Така говори Господ: С тези ще избодеш Сирийците доде ги свършиш.
11 И всичките пророци пророкуваха така, и казаха: Възлез в Рамот-галаад, и ще имаш добър успех; защото Господ ще го предаде в ръката на царя.
12 А вестителят който отиде да повика Михея говори му и рече: Ето, думите на пророците из едни уста са добри за царя; моля прочее и твоето слово да е както на едного от тях, и говори доброто.
13 А Михей рече: Жив Господ, което рече Бог мой, него ще говоря.
14 И тъй, дойде при царя; и рече му царят: Михее, да идем ли в Рамот-галаад на бой? или да не ида? А той рече: Възлезте, и ще имате добър успех; защото ще се предаде в ръката ви.
15 И рече му царят: До колко пъти ще те заклевам да ми не говориш друго освен истината в име Господне?
16 А той рече: Видях всичкия Израил разпръснат по горите като овци които нямат овчар; и рече Господ: Те нямат господар нека се върнат всеки в дома си с мир.
17 И рече Израилевий цар Иосафату: Не рекох ли ти че не ще да прорече добро за мене, но зло?
18 И Михей рече: чуйте прочее словото Господне: Видях Господа че седи на престола си, и всичкото небесно воинство че предстои около него отдясно и отляво му.
19 И рече Господ: Кой ще прелъсти Ахаава Израилевия цар за да възлезе и да падне в Рамот-галаад? И един говори и рече така, а друг инак.
20 И излезе един дух та застана пред Господа и рече: Аз ще го прелъстя. И рече му Господ: Как?
21 И рече: Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И рече Господ: Ще прелъстиш, още и ще сполучиш; излез та направи така.
22 И сега, ето, Господ тури дух лъжлив в устата на тези твои пророци, но Господ говори зло за тебе.
23 Тогаз се приближи Седекия синът на Ханаана та плесна Михея в ланитата, и рече: През кой път мина духът Господен от мене за да говори на тебе?
24 И рече Михей: Ето, ще видиш в който ден ще влазяш из клет в клет за да се укриеш.
25 И рече Израилевий цар: Хванете Михея та го върнете при Амона градския началник и при Иоаса царския син,
26 и речете: Така говори царят: Турете тогоз в тъмницата, и хранете го с хляб печален и с вода печална доде се върна с мир.
27 И рече Михей: Ако наистина се върнеш с мир, то Господ не е говорил чрез мене. И рече: чуйте вие, всички люде.
28 И възлезе Израилевът цар и Иосафат Юдинът цар в Рамот-галаад.
29 И рече Израилевий цар Иосафату: Аз ще се прелича и ще вляза в сражението; а ти облечи одеждите си. И преличи се Израилевий цар, та влязоха в сражението.
30 А Сирийский цар бе заповядал на началниците на колесниците си и рекъл: Не се бийте нито с малък нито с голям, но само с Израилевия цар.
31 И като видяха началниците на колесниците Иосафата, тогаз те рекоха: Този е Израилевът цар; и обиколиха го за да го ударят. Но Иосафат извика; и помогна му Господ, и отвърна ги Бог от него.
32 И като видяха началниците на колесниците че не беше Израилевът цар, върнаха се от да го гонят.
33 А един человек устрели без да мери, и удари Израилевия цар между ставите на бронята; а той рече на колесничника: Завърни ръката си та ме изведи из войнството, защото се раних.
34 И сражението стана голямо в онзи ден; а Израилевий цар се удържа на колесницата срещу Сирийците дори до вечерта, и около захождането на слънцето умря.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36