Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 23 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 А в седмото лето укрепи се Иодай, като взе стоначалниците Азария Иероамовия син, и Исмаила Иоанановия син, и Азария Овидовия син, и Маасия Адаиевия син, и Елисафата Зехриевия син та направи завет с тях.
2 И обходиха Юда та събраха Левитите от всичките Юдини градове, и началниците на Израилевите отечествия, и дойдоха в Ерусалим.
3 И всичкото събрание направи завет с царя в дома Божий. И рече им: Ето, синът на царя ще се въцари, както говори Господ за Давидовите синове.
4 Това е дялото което ще направите: третата част от вас, от свещениците и от Левитите влазяте в събота, ще стоят на праговете вратари,
5 и третата в царския дом, и третата част в вратата на основанието, а всичките люде в дворовете на дома Господен.
6 И никой да не влазя в дома Господен, само свещениците и които от Левитите служат, те ще влазят, защото са свети; а всичките люде да вардят стражата Господня,
7 И левитите да обиколят царя, всеки да има оръжията си в ръката си; и който влезе в дома, да се умъртви; и ще бъдете с царя когато влазя и когато излазя.
8 И направиха Левитите и всичкий Юда по всичко според което заповяда Иодай свещеникът, и взеха всеки мъжете си които влазяха в събота, с тези които излазяха в събота; защото Иодай свещеникът не разпущаше отделенията.
9 И даде Иодай свещеникът на стоначалниците копията и щитчетата и щитовете на цар Давида които бяха в дома Божий.
10 И постави всичките люде, всеки мъж с оръжията му в ръката му, от дясната страна на дома дори до лявата страна на дома, при олтаря и храма, около царя.
11 Тогаз изведоха царския син, и положиха на него венеца и свидетелството, и направиха го цар. И помазаха го Иодай и синовете му, и казваха: Да е жив царят!
12 И като чу Готолия гласа на людете които тичаха и хвалеха царя, дойде при людете в дома Господен,
13 та видя, и, ето, царят стоеше при стълпа си в входа, и началниците и тръбите при царя; и всичките люде от земята се радваха и тръбеха с тръбите, и пееха с музикалните оръдия певците и онези които бяха изкусни да песнопеят: тогаз раздра Готолия дрехите си и рече: Съзаклятие! Съзаклятие!
14 А Иодай свещеникът изведе стоначалниците, началниците на воинството, та им рече: Извадете я вън от редовете; и който я последва, да се умъртви с меч. Защото свещеникът бе рекъл: Да я не умъртвите в дома Господен.
15 И туриха ръце на нея; и когато отиде до входа на вратата на конете, в царския дом, убиха я там.
16 И направи Иодай завет между себе си и всичките люде и царя че ще бъдат люде Господни.
17 И влязоха всичките люде в дома на Ваала та го събориха, и олтарите му и кумирите му изпотрошиха, а Матана жреца на Ваала убиха пред олтарите.
18 И нареди Иодай службите на дома Господен в ръцете на свещениците, Левитите, които беше Давид разделил над дома Господен за да приносят всесъженията Господни, както е писано в закона на Моисея, с веселие и с песни според Давидовата наредба.
19 И постави вратарите въ вратата на дома Господен, да не влазя никой нечист от каква да е работа.
20 И взе стоначалниците, и кметовете, и началниците на людете, и всичките люде от земята, та снеха царя от дома Господен, и заминаха през високите врата в царския дом, и туриха да седне царят на царския престол.
21 И възвеселиха се всичките люде от земята; и градът се умири; а Готолия убиха с меч.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36