Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 А в седмото лето укрепи се Иодай, като взе стоначалниците Азария Иероамовия син, и Исмаила Иоанановия син, и Азария Овидовия син, и Маасия Адаиевия син, и Елисафата Зехриевия син та направи завет с тях.
2 И обходиха Юда та събраха Левитите от всичките Юдини градове, и началниците на Израилевите отечествия, и дойдоха в Ерусалим.
3 И всичкото събрание направи завет с царя в дома Божий. И рече им: Ето, синът на царя ще се въцари, както говори Господ за Давидовите синове.
4 Това е дялото което ще направите: третата част от вас, от свещениците и от Левитите влазяте в събота, ще стоят на праговете вратари,
5 и третата в царския дом, и третата част в вратата на основанието, а всичките люде в дворовете на дома Господен.
6 И никой да не влазя в дома Господен, само свещениците и които от Левитите служат, те ще влазят, защото са свети; а всичките люде да вардят стражата Господня,
7 И левитите да обиколят царя, всеки да има оръжията си в ръката си; и който влезе в дома, да се умъртви; и ще бъдете с царя когато влазя и когато излазя.
8 И направиха Левитите и всичкий Юда по всичко според което заповяда Иодай свещеникът, и взеха всеки мъжете си които влазяха в събота, с тези които излазяха в събота; защото Иодай свещеникът не разпущаше отделенията.
9 И даде Иодай свещеникът на стоначалниците копията и щитчетата и щитовете на цар Давида които бяха в дома Божий.
10 И постави всичките люде, всеки мъж с оръжията му в ръката му, от дясната страна на дома дори до лявата страна на дома, при олтаря и храма, около царя.
11 Тогаз изведоха царския син, и положиха на него венеца и свидетелството, и направиха го цар. И помазаха го Иодай и синовете му, и казваха: Да е жив царят!
12 И като чу Готолия гласа на людете които тичаха и хвалеха царя, дойде при людете в дома Господен,
13 та видя, и, ето, царят стоеше при стълпа си в входа, и началниците и тръбите при царя; и всичките люде от земята се радваха и тръбеха с тръбите, и пееха с музикалните оръдия певците и онези които бяха изкусни да песнопеят: тогаз раздра Готолия дрехите си и рече: Съзаклятие! Съзаклятие!
14 А Иодай свещеникът изведе стоначалниците, началниците на воинството, та им рече: Извадете я вън от редовете; и който я последва, да се умъртви с меч. Защото свещеникът бе рекъл: Да я не умъртвите в дома Господен.
15 И туриха ръце на нея; и когато отиде до входа на вратата на конете, в царския дом, убиха я там.
16 И направи Иодай завет между себе си и всичките люде и царя че ще бъдат люде Господни.
17 И влязоха всичките люде в дома на Ваала та го събориха, и олтарите му и кумирите му изпотрошиха, а Матана жреца на Ваала убиха пред олтарите.
18 И нареди Иодай службите на дома Господен в ръцете на свещениците, Левитите, които беше Давид разделил над дома Господен за да приносят всесъженията Господни, както е писано в закона на Моисея, с веселие и с песни според Давидовата наредба.
19 И постави вратарите въ вратата на дома Господен, да не влазя никой нечист от каква да е работа.
20 И взе стоначалниците, и кметовете, и началниците на людете, и всичките люде от земята, та снеха царя от дома Господен, и заминаха през високите врата в царския дом, и туриха да седне царят на царския престол.
21 И възвеселиха се всичките люде от земята; и градът се умири; а Готолия убиха с меч.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36