Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 25 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 На двадесет и пет години бе Амасия като се въцари, и царува двадесет и девет години в Ерусалим; и името на майка му бе Иоадана, от Ерусалим.
2 И направи което бе право пред Господа, но не с съвършено сърдце.
3 А като се утвърди царството в ръцете му, умъртви рабите си, които убиха царя баща му.
4 чадата им обаче не умъртви, според писаното в закона, в Книгата на Моисея, дето Господ заповяда и рече: Бащите да не умират за чадата, нито чадата да умират за бащите; но всеки да умира за съгрешението си.
5 И събра Амасия Юда та постави от тях тисященачалници и стоначалници, според домовете на отечествията, по всичкия Юда и Вениамина; и изброи ги от двадесет години и нагоре, и намери ги триста тисящи избрани които да излязват на бой и да държат копие и щит.
6 Нае от Израиля още сто тисящи силни с крепост за сто таланта сребро.
7 И дойде при него человек Божий и рече: Царю, да не отиде с тебе Израилевото войнство; защото Господ не е с Израиля, с всичките Ефремови синове.
8 Но ако искаш да идеш, направи това, укрепи се за боя; Бог обаче ще те направи да паднеш пред врага, защото Бог има сила да помогне и да свали.
9 А Амасия рече на человека Божий: Но какво ще направим за стоте таланта които дадох на Израилевото войнство? А человекът Божий отговори: Господ е силен да ти даде повече от тях.
10 Тогаз ги отлъчи Амасия, (войнството което бе дошло при него от Ефрема,) за да се върнат на мястото си; и разпали се върло гневът им върх Юда, и върнаха се на мястото с разпален гняв.
11 А Амасия се укрепи, и изведе людете си, и отиде в Дола на солта та порази Сиировите синове десет тисящи.
12 И десет тисящи живи заплениха Юдините синове, и закараха ги на върха на скалата та ги низринаха от върха на скалата; и всичките се строшиха.
13 Но тези мъже от войнството които върна Амасия за да не идат с него на бран нападнаха върх Юдините градове, от Самария дори до Веторон, та поразиха три тисящи от тях, и взеха много користи.
14 А Амасия като се върна от поразяването на Едомците донесе боговете на Сиировите синове та ги постави за себе си богове, и кланяше се пред тях, и приносяше им темян.
15 За това се разпали гневът Господен върху Амасия; и проводи при него пророк та му рече: Защо потърси ти боговете на този народ които не могоха да освободят своя си народ от ръката ти?
16 И като му говореше той, царят му рече: Съветник ли те поставиха на царя? Престани; защо да се умъртвиш? И престана пророкът като рече: Зная че Бог е турил намерение да те изтреби понеже направи ти това, и не послуша моя съвет.
17 Тогаз се съветва Амасия Юдинът цар, и проводи на Иоаса, сина на Иоахаза, Ииуевия син, Израилевия цар, и рече: Ела да се видим лице в лице.
18 И проводи Иоас Израилевът цар на Амасия Юдиния цар та рече: Трънът Ливански проводил на кедра Ливански и казал: Дай дъщеря си на сина ми за жена; но заминал един горски звяр който бил в Ливан, и стъпкал тръна.
19 Ти говориш Ето, поразих Едома, и сърдцето ти те надигна да се хвалиш. Седи сега в дома си; защо да се сплиташ в зло за което би паднал ти и Юда с тебе?
20 Но Амасия не послуша; защото от Бога бе това, за да ги предаде в ръката на неприятелите, понеже потърсиха Едомските богове.
21 Възлезе прочее Иоас Израилевий цар, та се видяха лице с лице, той и Амасия Юдинът цар, въ Ветсемес, който принадлежи на Юда.
22 И поразен биде Юда пред Израиля; и побягнаха всеки в шатрите си.
23 И хвана Иоас Израилевът цар Амасия Юдиния цар, сина на Иоаса Иоахазовия син, въ Ветсемес, и доведе го в Ерусалим, и съсипа стената на Ерусалим, от портата Ефрем до портата на ъгъла, четиристотин лакти.
24 И като взе всичкото злато и сребро, и всичките съсъди които се намераха в дома Божий при Овид-едома, и съкровищата на царския дом, и человеци залог, върна се в Самария.
25 И поживя Амасия Иоасовът син Юдинът цар, след смъртта на Иоаса Иоахазовия син Израилевия цар, петнадесет години.
26 А останалите деяния на Амасия, първите и последните, ето, писани са в Книгата на Юдините и Израилевите Царе.
27 И след като се уклони Амасия от Господа, направиха съзаклятие против него в Ерусалим, и побягна в Лахис; но проводиха след него в Лахис та го убиха там.
28 И донесоха го на коне та го погребоха с отците му в града Юдин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36