Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 26 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 А всичките Юдини люде взеха Озия, който бе на шестнадесет години, та го направиха цар вместо баща му Амасия.
2 Той съгради Елот, и възвърна го на Юда като заспа баща му царят с отците си.
3 Шестнадесет години на възраст бе Озия когато се въцари, и царува петдесет и две години в Ерусалим; и името на майка му бе Иехолия, от Ерусалим.
4 И направи което бе право пред Господа по всичко що беше сторил отец му Амасия.
5 И търсеше Бога в дните на Захария, който беше вещ в Божиите видения; и колкото време търсеше Господа, Бог му даваше успех.
6 И излезе та направи бран против Филистимците, и съсипа стената на Гет, и стената на Явни, и стената на Азот, и съгради градове в Азот и въ Филистимците.
7 И помогна му Бог против Филистимците, и против Аравяните които живееха в Гур-ваал, и Маонците.
8 И дадоха Амонците дарове на Озия; и прочу се името му дори до входа на Египет, защото се укрепи крайно.
9 И съгради Озия стълпове в Ерусалим върху портата на ъгъла, и върху портата на дола, и върху къта на стената, и укрепи ги.
10 Съгради още и стълпове в пустинята, и изкопа много кладенци, защото имаше много скотове и в ниските места и в полетата, и орачи и лозари в горите и в Кармил; защото обичаше земледелието.
11 И имаше Озия войнство ратници които излазяха на бой с пълкове, според числото на изчислението им чрез Иеиила писеца и Маасия настоятеля, под ръката на Анания, един от царските военачалници.
12 Всичкото число на началниците на отечествията силните с крепост беше две тисящи и шестстотин.
13 И под ръката им имаше военна сила, триста и седем тисящи и петстотин, силни и юначни на бой, за да помагат на царя против неприятелите.
14 И приготви им Озия, за всичкото войнство, щитове, и копия, и шлемове, и брони, и лъкове, и пращи за камене.
15 И направи в Ерусалим машини, измислени от машинист, да стоят на стълповете и на ъглите за да хвърлят с тях стрели и големи камене; и прочу се името му на далеч, защото чудно му се помагаше, додето се укрепи.
16 Но като се укрепи, надигна се сърдцето му в разтление; и направи престъпление против Господа Бога своего, и влезе в храма Господен за да покади над олтаря на темяна.
17 И влезе след него Азария свещеникът, и с него осемдесет свещеници Господни, храбри мъже.
18 И съпротивиха се на цар Озия, и рекоха му: Не принадлежи на тебе, Озие, да кадиш Господу, но на свещениците, Аароновите синове, освещените да кадят: излез из светилището, защото си направил престъпление; и това не ще ти бъде за слава от Господа Бога.
19 А Озия, като имаше в ръката си кадилница за да кади, разяри се; и като се разяри на свещениците, излезе проказата на челото му пред свещениците в дома Господен, близу при олтаря на темяна.
20 И погледна на него Азария първосвещеникът и всичките свещеници, и, ето, бе прокажен на челото си; и побързаха да го извадят от там; и даже сам той побърза да излезе, защото го порази Господ.
21 И прокажен беше цар Озия дори до деня на смъртта си; и живееше в отделна къща прокажен, понеже беше отбит от дома Господен; а над царския дом бе Иотам син му, и съдеше людете на земята.
22 А останалите деяния на Озия, първите и последните, писа пророк Исаия Амосовът син.
23 И заспа Озия с отците си; и погребоха го с отците му в оградата на царските гробища, защото рекоха: Прокажен е. И въцари се вместо него Иотам син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36