Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 27 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 На двадесет и пет години бе Иотам когато се въцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Иеруса, Садокова дъщеря.
2 И направи което бе право пред Господа по всичко що стори баща му Озия; не влезе обаче в храма Господен. И людете бяха още развращени.
3 Той съгради високите врата на дома Господен, и съгради много върх стената на Офил.
4 Съгради още и градове в Юдините гори, и в дъбравите съгради твърдели и стълпове.
5 И като направи бран с царя на Амоновите синове, преукрепи се против тях; и в онова лето Амоновите синове му дадоха сто таланта сребро, и десет тисящи корове жито, и десет тисящи ечимик. Толкоз му платиха Амоновите синове, и втората година, и третата.
6 И укрепи се Иотам, понеже управяше пътищата си пред Господа Бога своего.
7 А останалите деяния на Иотама, и всичките му боеве, и пътищата му, ето, писани са в Книгата на Израилевите и Юдините Царе.
8 На двадесет и пет години бе когато се въцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим.
9 И заспа Иотам с отците си; и погребоха го в Давидовия град; а вместо него се въцари Ахаз син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36