Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 28 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 На двадесет години бе Ахаз когато се въцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; не направи обаче което бе право пред Господа както Давид отец му;
2 но ходи в пътищата на Израилевите царе, и направи още на Ваалимите леяни идоли.
3 И той покади в дола на Еномовия син, и приведе чадата си през огъня според мерзостите на езичниците които изпъди Господ от лицето на Израилевите синове.
4 И жъртвуваше и кадеше на високите места, и на хълмовете и под всяко зелено дърво.
5 За това Господ неговий Бог предаде го в ръката на Сирийския цар; и поразиха го Сирийците, и взеха пленници голямо множество от него, и отведоха ги в Дамаск. Още и предаден биде в ръката на Израилевия цар, който го порази с голямо поразение.
6 Защото Факей Ромелиевът син уби от Юда сто и двадесет тисящи в един ден, всичките силни с крепост, понеже бяха оставили Господа Бога на отците си;
7 И Зехрий, мъж силен от Ефрема, уби Маасия царския син, и Азрикама настоятеля на палата, и Елкана втория след царя.
8 И плениха Израилевите синове от братята си двесте тисящи жени, синове, и дъщери; взеха още и много користи от тях, и отнесоха користите в Самария.
9 А имаше там пророк Господен на име Одид; и излезе да посрещне войнството, което идеше в Самария та им рече: Ето, понеже Господ Бог на отците ви се разгневи на Юда предаде ги в ръката ви, и вие ги убихте с ярост която стигна до небето.
10 И сега казвате да покорите Юдините и Ерусалимските синове за раби и рабини на себе си. Няма ли у вас, у сами вас, престъпления против Господа Бога вашего?
11 Сега прочее послушайте ме, и върнете пленниците които заробихте от братята си, защото гняв на ярост Господня лежи върх вас.
12 И станаха някои от князовете на Ефремовите синове, Азария Иоанановът син, Варахия Месилемотовът син, и Езекия Селумовът син, и Амаса Адлаевът син, против идещите от боя
13 та им рекоха: Не въвождайте тук пленниците; защото като вече беззаконнувахме Господу, вие искате да притурите на греховете ни и на престъпленията ни; защото престъплението ни е голямо, и яростен гняв лежи върх Израиля.
14 И войните оставиха пленниците и користите пред князовете и пред всичкото събрание.
15 И станаха мъжете, наименуваните по име, та взеха пленниците, и всичките голи между тях облекоха от користите; и облекоха ги, и обуха ги, и дадоха им да ядат и да пият, и помазаха ги, а всичките немощни от тях пренесоха на осли та ги заведоха в Ерихон, града на финиците, при братята им и върнаха се в Самария.
16 В онова време цар Ахаз проводи до Асирийските царе да му помогнат,
17 защото дойдоха пак Едомците та поразиха Юда и взеха пленници.
18 И Филистимците нападнаха на полянските градове и в южната страна на Юда, и превзеха Ветсемес, и Еалон, и Гедирот, и Сокхо и селата му, и Тамна и селата й, и Гимзо и селата му, и се населиха там.
19 Защото Господ смири Юда заради Ахаза Израилевия цар понеже разврати Юда и нечествува много против Господа.
20 И дойде при него Теглат-феласар Асирийският цар и го утесни, а го не подкрепи;
21 Защото Ахаз като оголи дома Господен, и царския дом, и началниците, даде на Асирийския цар всичкото; но не му биде за помощ.
22 И въ времето на утеснението си още повече нечествува против Господа такъв бе цар Ахаз.
23 И жъртвуваше на Дамасковите богове които го поразиха, и думаше: Понеже боговете на Сирийските царе им помагат, на тях ще принеса жъртва за да помогнат и на мене. Но те станаха причина на падане нему и на всичкия Израил.
24 И събра Ахаз съсъдите на дома Божий, и съсече съсъдите на дома Божий, и затвори дверите на дома Господен, и направи си олтари в всеки ъгъл в Ерусалим.
25 И въ всеки Юдин град направи високи места да кади на други богове, и прогневи Господа Бога на отците си.
26 А останалите негови деяния, и всичките му пътища, първите и последните, ето, писани са в Книгата на Юдините и Израилевите Царе.
27 И заспа Ахаз с отците си; и погребоха го в града, в Ерусалим, но го не занесоха в гробищата на Израилевите царе, а вместо него се въцари Езекия син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36