Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 31 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 А като се свърши всичко това, всичкий Израил които се намериха излязоха по Юдините градове та изпотрошиха кумирите, и изсякоха Ашерите, и съсипаха високите места и олтарите по всичкия Юда и Вениамина, тъй и в Ефрема и Манасия, доде свършиха. Тогаз се върнаха всичките Израилеви синове, всеки в стяжанието си в градовете си.
2 И нареди Езекия отделенията на свещениците и на Левитите, според отделенията им, всекиго според служението му, свещениците и Левитите за всесъженията и примирителните приношения, за да служат и да славословят и да песнопеят въ вратата на стана Господен.
3 Нареди и царския дял от имота си за всесъженията, за утренните и вечерните всесъжения, и за всесъженията на съботите и на новомесечията и на праздниците, според писанието в закона Господен.
4 Рече още на людете които живееха в Ерусалим да дават дела на свещениците и на Левитите, за да се укрепяват в закона Господен.
5 И като се издаде тая заповед, Израилевите синове донесоха много начатки от жито, вино, и елей, и мед и от всичките земни плодове; донесоха още изобилно и десетъците от всяко нещо.
6 И Израилевите и Юдините синове които живееха в Юдините градове, и те донесоха десетъците от говеда и овци, и десетъците на светите неща посветените на Господа техния Бог, и туриха ги на купове.
7 В третия месец начнаха да правят куповете, и в седмия месец свършиха.
8 И когато дойдоха Езекия и князовете та видяха куповете, благословиха Господа и неговите люде Израиля.
9 Сетне попита Езекия свещениците и Левитите за куповете.
10 И отговори му Азария първият свещеник, от дома Садоков, и му рече: От както начнаха да доносят приносите в дома Господен, яли сме до насищене, и остана твърде много; защото Господ благослови людете си, и останалото е това изобилие.
11 Тогаз рече Езекия да приготвят клетове в дома Господен; и приготвиха,
12 и внесоха вярно приносите, и десетъците, и посвещенията; а върх тях бе настоятел Хонения Левитинът, и след него Семей брат му.
13 А Иехиил, и Азазия, и Нахат, и Асаил, и Иеримот, и Иозавад, и Елиил, и Исмахия, и Маат, и Ванаия бяха надзиратели под ръката на Хонения и Семея брата му, чрез заповед на Езекия царя и на Азария настоятеля на дома Божий.
14 А Коре синът на Иемна Левитина, вратарят към изток бе над самоволните приноси Богу, за да раздава приносите Господни и пресветите неща.
15 а след него Еден, и Миниамин, и Исус, и Семаия, и Амария, и Сехания в градовете на свещениците; на които бе препоръчено да раздават на братята си според отделенията им, равно на големия и на малкия,
16 на всекиго който влазяше в дома Господен повседневния му дял за служенето им в службата им според отделенията им, освен мъжките им които се изброиха според родословие на възраст от три години и нагоре.
17 А изброението на свещениците и на Левитите стана според дома на отечествията им на възраст от двадесет години и нагоре, според службите им, според отделенията им,-
18 и на всичките им челяди, на жените им и на синовете им, и на дъщерите им, в всичкото събрание, които се изброиха по родословие; защото вярно се осветиха в освещение.
19 А за Аароновите синове, свещениците в полетата на градските им предградия, имаше въ всеки град человеци определени по име за да дават дялове на всичките мъжки между свещениците и на всичките изброени между Левитите.
20 И така направи Езекия в всичкия Юда; и стори което бе добро и право и истинно пред Господа Бога своего.
21 И въ всяко дело което начна в служенето на дома Божий и в закона и в заповедите, като търсеше Бога своего, от все сърдце го вършеше и успяваше.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36