Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 33 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 На дванадесет години бе Манасия когато се въцари, и царува петдесет и пет години в Ерусалим.
2 И стори зло пред Господа според мерзостите на езичниците които изпъди Господ от лицето на Израилевите синове.
3 И съгради пак високите места които Езекия отец му бе съсипал, и въздигна олтари на Ваалимите, и направи Ашери, и поклони се на всичкото небесно войнство и служи им.
4 И съгради олтари в дома Господен за който Господ рече: В Ерусалим ще бъде името ми в век.
5 И съгради олтари на всичкото небесно войнство в двата двора на дома Господен.
6 И той преведе синовете си през огъня в дола на Еномовия син; и употребяваше прокобения, гатания, и омаяния, и имаше бесовъпрошатели и вълшебници: много зло стори пред Господа та го раздражи.
7 И постави изваяното, образа който направи, в дома Божий за който Бог рече на Давида и на Соломона сина му: В този дом, и в Ерусалим който избрах от всичките Израилеви племена, ще туря името си въ век;
8 И не ща да поклатя ногата на Израиля от земята която определих за отците ви, ако само внимаят да правят всичко що им заповядах, според всичкия закон и повеленията и съдовете дадени чрез Моисея.
9 И измами Манасия Юда и Ерусалимските жители да правят по-лошо от езичниците които Господ изтреби от лицето на Израилевите синове.
10 И говори Господ на Манасия и на людете му; но не послушаха.
11 За това доведе против тях Господ главатарите на войнството на Асирийския цар, та хванаха Манасия с куки, и вързаха го с вериги та го заведоха у Вавилон.
12 И като беше в скърб, помоли се на Господа Бога своего, и смири се много пред Бога на отците си.
13 и помоли му се. Тогаз го помилва, и послуша молението му та го доведе пак в Ерусалим, в царството му. Тогаз позна Манасия че Господ той е Бог.
14 И след това съгради стена вън от Давидовия град, към запад на Гион, в дола, дори до рибната порта, та обиколи Офил, и дигна я много високо; и тури военачалници въ всичките оградени Юдини градове.
15 И махна чуждите богове, и образа от дома Господен, и всичките олтари които бе съградил на хълма на дома Господен и в Ерусалим, и хвърли ги вън от града.
16 И поправи олтаря Господен, и пожъртвува на него примирителни и благодарителни жъртви, и заповяда на Юда да служи на Господа Бога Израилева.
17 Людете обаче жреха още по високите места, но само на Господа Бога своего.
18 А другите деяния на Манасия, и молитвата му към неговия Бог, и думите на гледачите които му говориха в името на Господа Бога Израилева, ето, писани са в Летовниците на Израилевите Царе.
19 И молитвата му, и как се послуша, и всичките му грехове, и отстъплението му, и страните дето съгради високи места и постави Ашерите и истуканите преди да се смири, ето, писани са в словата на Хозая.
20 И заспа Манасия с отците си; и погребоха го в дома му; а вместо него се въцари Амон син му.
21 На двадесет и две години бе Амон когато се въцари, и царува две години в Ерусалим.
22 И стори зло пред Господа както стори Манасия отец му; и жреше Амон на всичките истукани които Манасия отец му бе направил, и служеше им.
23 И не се смири пред Господа както се смири Манасия отец му; но този Амон направи твърде много престъпления.
24 И направиха съзаклятие рабите му против него та го убиха в дома му.
25 А людете на земята Юдина убиха всичките що бяха се съзакляли против цар Амона; и направиха людете на земята цар вместо него Иосия сина му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36