Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 33 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 На дванадесет години бе Манасия когато се въцари, и царува петдесет и пет години в Ерусалим.
2 И стори зло пред Господа според мерзостите на езичниците които изпъди Господ от лицето на Израилевите синове.
3 И съгради пак високите места които Езекия отец му бе съсипал, и въздигна олтари на Ваалимите, и направи Ашери, и поклони се на всичкото небесно войнство и служи им.
4 И съгради олтари в дома Господен за който Господ рече: В Ерусалим ще бъде името ми в век.
5 И съгради олтари на всичкото небесно войнство в двата двора на дома Господен.
6 И той преведе синовете си през огъня в дола на Еномовия син; и употребяваше прокобения, гатания, и омаяния, и имаше бесовъпрошатели и вълшебници: много зло стори пред Господа та го раздражи.
7 И постави изваяното, образа който направи, в дома Божий за който Бог рече на Давида и на Соломона сина му: В този дом, и в Ерусалим който избрах от всичките Израилеви племена, ще туря името си въ век;
8 И не ща да поклатя ногата на Израиля от земята която определих за отците ви, ако само внимаят да правят всичко що им заповядах, според всичкия закон и повеленията и съдовете дадени чрез Моисея.
9 И измами Манасия Юда и Ерусалимските жители да правят по-лошо от езичниците които Господ изтреби от лицето на Израилевите синове.
10 И говори Господ на Манасия и на людете му; но не послушаха.
11 За това доведе против тях Господ главатарите на войнството на Асирийския цар, та хванаха Манасия с куки, и вързаха го с вериги та го заведоха у Вавилон.
12 И като беше в скърб, помоли се на Господа Бога своего, и смири се много пред Бога на отците си.
13 и помоли му се. Тогаз го помилва, и послуша молението му та го доведе пак в Ерусалим, в царството му. Тогаз позна Манасия че Господ той е Бог.
14 И след това съгради стена вън от Давидовия град, към запад на Гион, в дола, дори до рибната порта, та обиколи Офил, и дигна я много високо; и тури военачалници въ всичките оградени Юдини градове.
15 И махна чуждите богове, и образа от дома Господен, и всичките олтари които бе съградил на хълма на дома Господен и в Ерусалим, и хвърли ги вън от града.
16 И поправи олтаря Господен, и пожъртвува на него примирителни и благодарителни жъртви, и заповяда на Юда да служи на Господа Бога Израилева.
17 Людете обаче жреха още по високите места, но само на Господа Бога своего.
18 А другите деяния на Манасия, и молитвата му към неговия Бог, и думите на гледачите които му говориха в името на Господа Бога Израилева, ето, писани са в Летовниците на Израилевите Царе.
19 И молитвата му, и как се послуша, и всичките му грехове, и отстъплението му, и страните дето съгради високи места и постави Ашерите и истуканите преди да се смири, ето, писани са в словата на Хозая.
20 И заспа Манасия с отците си; и погребоха го в дома му; а вместо него се въцари Амон син му.
21 На двадесет и две години бе Амон когато се въцари, и царува две години в Ерусалим.
22 И стори зло пред Господа както стори Манасия отец му; и жреше Амон на всичките истукани които Манасия отец му бе направил, и служеше им.
23 И не се смири пред Господа както се смири Манасия отец му; но този Амон направи твърде много престъпления.
24 И направиха съзаклятие рабите му против него та го убиха в дома му.
25 А людете на земята Юдина убиха всичките що бяха се съзакляли против цар Амона; и направиха людете на земята цар вместо него Иосия сина му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36