Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 35 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 Направи още Иосия пасха Господу в Ерусалим; и заклаха агнетата на пасхата в четиринадесетия ден на първия месец.
2 И постави свещениците в стражите им, и насърдчи ги в службата на дома Господен.
3 И рече на освещените Господу Левити които учеха всичкия Израил: Положете светия ковчег в дома който съгради Соломон Давидовът син, Израилевът цар: няма да го носите вече на рамена; слугувайте сега на Господа Бога вашего и на людете му Израиля.
4 и пригответе се според домовете на отечествията си, според отделенията си, според писаното от Давида Израилевия цар, и според писаното на Соломона сина му;
5 и стойте в светилището според отделенията на домовете на отечествията заради братята си синовете на людете, и според разделението на домовете на Левитските отечествия.
6 и заколете агнетата на пасхата, и осветете се, и пригответе за братята си за да направят според словото Господне даденото с Моисеева ръка.
7 И принесе Иосия на людете овци, агнета, и ярета, всичките за жъртви на пасхата, за всичките колкото се намериха, тридесет тисящи в число, и три тисящи говеда те бяха от имота на царя.
8 И князовете му принесоха доброволно на людете, на свещениците, и на Левитите. Хелкия, и Захария, и Иехиил, князовете на дома Божий, дадоха на свещениците за жъртвите на пасхата две тисящи и шестстотин агнета и ярета и триста говеда.
9 И Хонения, и Семаия, и Натанаил, братята му, и Асавия, Иеиил и Иозавад, началници на Левитите, принесоха на Левитите за жъртви на пасхата пет тисящи агнета и ярета и петстотин говеда.
10 И приготви се службата, и свещениците застанаха на мястото си, и Левитите по отделенията си, според заповедта на царя.
11 И заклаха агнетата на пасхата, и поръсиха свещениците кръвта като вземаха от ръката им, и Левитите одраха жъртвите.
12 И отделиха частите за всесъжението за да ги дадат според отделенията на домовете на отечествията на людете, за да принесат Господу според писаното в Моисеевата книга: така подобно и за говедата.
13 И опекоха агнетата на пасхата с огън според повелението; а светите меса свариха в котли, и в гърнета, и в тави, и разделиха скоро помежду всичките люде.
14 И после приготвиха за себе си и за свещениците; защото свещениците Аароновите синове се упражняваха за да приносят всесъженията и тлъстините до нощта; за това Левитите приготвиха за себе си и за свещениците Аароновите синове.
15 И певците Асафовите синове бяха на мястото си според повелението на Давида, и на Асафа, и на Емана, и на Иедутуна царския гледач; и вратарите пазеха на всяка врата: не бе нужда да се отдалечат от службата си, защото братята им Левитите приготвиха за тях.
16 И приготви се всичката служба Господня в истия ден за да направят пасхата, и да приносят всесъжения на олтаря Господен според повелението на цар Иосия.
17 И Израилевите синове колкото се намериха направиха пасхата в онова време, и праздника на безквасните седем дни.
18 И не стана пасха като нея в Израил от дните на пророк Самуила; нито направиха всичките Израилеви царе като пасхата която направи Иосия, и свещениците, и Левитите, и всичкий Юда и Израил които се намериха, и Ерусалимските жители.
19 В осемнадесетото лето на Иосийното царство стана тая пасха.
20 А след всичко това, като приготви Иосия дома, възлезе Нехао Египетският цар за да направи бран в Кархамис при Евфрат река; и излезе Иосия против него.
21 И проводи вестители при него и рече: Що има между мене и тебе, царю Юдин? Не ида днес против тебе, но против дома с който имам бран, и Бог ми заповяда да побързам; отстой от Бога; който е с мене, за да те не изтреби.
22 Но Иосия не отвърна лицето си от него, но преличи се за да направи бран против него, и не послуша думите на Нехао, които бяха из устата Божии, и дойде да направи бран в дола Магедон.
23 И стреляха стрелците върх цар Иосия; и рече царят рече на рабите си: Извадете ме вън, защото се раних тежко.
24 И извадиха го рабите му из колесницата та го качиха на втората му колесница, и докараха го в Ерусалим; и умря, и погребе се в гробищата на отците си. И всичкий Юда и Ерусалим жалиха за Иосия.
25 И плака Иеремия за Иосия; и всичките певци и певачки напомнюват до днес Иосия в плачовете си, и направиха ги обичай в Израил; и, ето, са писани в Плача.
26 А другите деяния на Иосия, и добрините му според писаното в закона Господен,
27 и делата му първите и последните, ето, са писани в Книгата на Израилевите и Юдините Царе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36