Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 А в свършъка на двадесетте години в които Соломон съгради дома Господен и дома си,
2 градовете които Хирам бе дал Соломону, съгради ги Соломон, и насели там от Израилевите синове.
3 И отиде Соломон в Емат-сова и преукрепи се против него.
4 И съгради Тадмор в пустинята, и всичките градове на житниците които съгради в Емат.
5 Съгради още горния Веторон и долния Веторон, градове укрепени със стени, порти, и вереи,
6 и Ваалат, и всичките градове на житниците които имаше Соломон, и всичките градове на колесниците, и градовете на конниците, и все що пожела Соломон да съгради в Ерусалим, и в Ливан, и по всичката земя на царството си.
7 И всичките люде които бяха останали от Хетейците, и Аморейците, и Ферезейците, и Евейците, и Иевусейците, които не бяха от Израил,
8 но от чадата на онази които останаха в земята подир онез които Израилевите синове не изтребиха, тях Соломон направи подданници дори до този ден.
9 А от Израилевите синове Соломон не направи раби за работата си, защото бяха мъже ратници, и князове на чиновниците му, и началници на колесниците му и на конниците му;
10 И тези бяха началниците на настоятелите които имаше цар Соломон, двесте и петдесет които началствуваха над людете.
11 И възведе Соломон Фараоновата дъщеря от Давидовия град в дома която съгради за нея; защото рече: Жена ми да не живее в дома на Давида Израилевия цар, понеже местата дето е влязвал ковчегът Божий свети са.
12 Тогаз принесе Соломон всесъжения Господу на олтаря Господен който съгради пред притвора;
13 и приносяше според както трябваше за всеки ден по заповедите на Моисея, в съботите, и в новомесечията, и в праздниците които ставаха три пъти в годината, - в праздника на безквасните, и в праздника на седмиците, и в праздника на шатрите.
14 И постави, според наредбата на Давида отца си, отделенията на свещениците в службата им, и Левитите в стражите им за да песнопеят и служат пред свещениците според както трябваше за всеки ден, и вратарите според отделенията им въ всяка врата; защото такваз бе заповедта от Давида Божия человек.
15 И не се уклониха от царската заповед за свещениците и Левитите в нищо, нито за съкровищата.
16 А всичкото дело на Соломона се приготвяше от който ден се основа домът Господен доде се свърши. Така се свърши домът Господен.
17 Тогаз отиде Соломон в Есион-гавер и в Елот, върху брега на морето в Едомската земя.
18 И проводи му Хирам чрез ръката на рабите си кораби и раби изкусни по море, та отидоха съ Соломоновите раби в Офир; и взеха от там четиристотин и петдесет таланта злато та го донесоха на цар Соломона.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36