Търсене в Библията онлайн
 
Ездра 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 А тези са человеците на областта които възлезоха от пленението на пленниците които Навуходоносор Вавилонский цар пресели у Вавилон, и които се върнаха в Ерусалим и в Юдея, всеки в града си,
2 които дойдоха с Зоровавеля, Исуса, Неемия, Сараия, Реелия, Мардохея, Валасана, Масфара, Вагуя, Реума, Ваана. Това бе числото на мъжете от Израилевите люде:
3 Фаросови синове, две тисящи и сто и седемдесет и два:
4 Сефатиеви синове, триста и седемдесет и два:
5 Арахови синове, седемстотин и седемдесет и пет:
6 Фаат-моавови синове, от Исусовите и Иоавовите синове, две тисящи и осемстотин и дванадесет:
7 Еламови синове, тисяща и двесте и петдесет и четири:
8 Затуеви синове, деветстотин и четиридесет и пет.
9 Закхееви синове, седемстотин и шестдесет:
10 Вануеви синове, шестстотин и четиридесет и два:
11 Виваиеви синове, шестстотин и двадесет и три:
12 Азгадови синове, тисяща и двесте и двадесет и два:
13 Адоникамови синове, шестстотин и шестдесет и шест:
14 Вагуеви синове, две тисящи и петдесет и шест:
15 Адинови синове, четиристотин и петдесет и четири:
16 Атирови синове от Езекия, деветдесет и осем:
17 Висаеви синове, триста и двадесет и три.
18 Иораеви синове, сто и дванадесет:
19 Асумови синове, двесте и двадесет и три:
20 Гиварови синове, деветдесет и пет:
21 Витлеемови синове, сто и двадесет и три:
22 Нетофатски мъже, петдесет и шест:
23 Анатотски мъже, сто и двадесет и осем:
24 Азмаветови синове, четиридесет и два:
25 синове на Кириатиарим, на Хефира, и на Вирот, седемстотин и четиридесет и три:
26 синове на Рама и Гавая, шестстотин и двадесет и един:
27 мъже на Михмас, сто и двадесет и два:
28 Ветилски и Гайски мъже, двесте и двадесет и три:
29 синове на Нево, петдесет и два:
30 Магвисови синове, сто и петдесет и шест:
31 синове на другия Елам, тисяща и двесте и петдесет и четири:
32 Харимови синове, триста и двадесет:
33 синове на Лод, на Адид, и на Оно, седемстотин и двадесет и пет:
34 синове на Иерихон, триста и четиридесет и пет:
35 синове на Сеная, три тисящи и шестстотин и тридесет.
36 Свещениците: Иедаеви синове, от Исусовия дом, деветстотин и седемдесет и три:
37 Емирови синове, тисяща и петдесет и два:
38 Пасхорови синове, тисяща и двесте и четиридесет и седем:
39 Харимови синове, тисяща и седемдесет.
40 Левитите: Исусови и Кадмиилови синове, от Одавиевите синове, седемдесет и четири.
41 Певците: Асафовите синове, сто и двадесет и осем.
42 Синовете на вратарите: Селумови синове, Атерови синове, Талмонови синове, Акувови синове, Атитаеви синове, Соваеви синове, всичките сто и тридесет и девет.
43 Нетинимите: Сихаеви синове, Асуфаеви синове, Таваотови синове,
44 Киросови синове, Сиаеви синове, Фадонови синове,
45 Леванаеви синове, Агаваеви синове, Акувови синове,
46 Агавови синове, Салмаеви синове, Ананови синове,
47 Гедилови синове, Гаарови синове, Реаиеви синове,
48 Расинови синове, Некодаеви синове, Газамови синове,
49 Озаеви синове, Фасееви синове, Висаеви синове,
50 Асанаеви синове, Меунимови синове, Нефусимови синове,
51 Ваквукови синове, Акуфаеви синове, Арурови синове,
52 Васалотови синове, Меидаеви синове, Арсаеви синове,
53 Варкосови синове, Сисарови синове, Тамаеви синове,
54 Несиеви синове, Атифаеви синове.
55 Синовете на Соломоновите раби: Сотаеви синове, Соферетови синове, Ферудаеви синове,
56 Яалаеви синове, Дарконови синове, Гедилови синове,
57 Сефатиеви синове, Атилови синове, Фохеретови синове от Севаим, Амиеви синове.
58 Всичките Нетиними и синовете на Соломоновите раби бяха триста и деветдесет и два.
59 А тези бяха възлезлите от Тел-мелах, Тел-ариса, Херув, Адан, и Емир; и не могоха да покажат дома на отечествието си и семето си, да ли бяха от Израиля:
60 Далаиеви синове, Товиеви синове, Некодаеви синове, шестстотин и петдесет и два;
61 и от свещеническите синове: Аваиеви синове, Акосови синове, синове на Верзелая който взе жена от дъщерите на Верзелая Галаадеца, и наименува се според името им.
62 Те потърсиха описването си между изброените по родословие, и не се намериха; заради това се изхвърлиха от свещенството.
63 И рече им управителът да не ядат от пресветите неща доде не възстане свещеник с Урим и Тумим.
64 Всичкото събрание купно беха четиридесет и две тисящи и триста и шестдесет,
65 освен рабите им и рабините им, които бяха седем тисящи и триста и тридесет и седем; и от тях двесте певци и певачки:
66 конете им седемстотин и тридесет и шест: мъските им, двесте и четиридесет и пет:
67 камилите им, четиристотин и тридесет и пет: ослите им, шест тисящи и седемстотин и двадесет.
68 А някои си от началниците на отечествията, когато дойдоха в дома Господен който е в Ерусалим, принесоха доброволно за дома Божий за да го въздигнат на мястото му:
69 дадоха според силата си в съкровището за делото шест тми и една тисяща драхми злато, и пет тисящи мнаси сребро, и сто свещенически одежди.
70 Така свещениците, и Левитите, и от людете, и певците, и вратарите, и Нетинимите се населиха в градовете си, и всичкий Израил в градовете си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10