Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Ездра 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 И като стигна седмий месец, и Израилевите синове бяха в градовете, събраха се людете като един человек в Ерусалим.
2 И стана Исус Иоседековът син, и братята му и свещениците, и Зоровавел Салатииловът син, и братята му та съградиха олтаря на Бога Израилева, за да приносят всесъжение върху него според писаното в закона на Моисея человека Божия.
3 И поставиха олтаря на мястото му, понеже се страхуваха от людете на онези места; и принесоха върху него всесъжения Господу, всесъжения заран и вечер.
4 И направиха праздника на шатрите според писаното, и повседневните всесъжения по число както бе повелено според определеното на всеки ден.
5 И след това принесоха всегдашните всесъжения, и на новомесечията, и на всичките освещени Господни праздници, и на всекиго който приноси самоволно приношение Господу.
6 От първия ден на седмия месец начнаха да приносят всесъжения Господу; но основанията на храма Господен не бяха се турили още.
7 И дадоха сребро на каменосечците и на дърводелците, и храна и пиене и елей на Сидонците и на Тиряните за да донесат кедрови дърва от Ливан в морето на Иопия, според даденото тям дозволение от Кира Персийския цар.
8 И в второто лето от завръщането им в дома Божий в Ерусалим, в втория месец, начнаха Зоровавел Салатииловът син, и Исус Иоседековът син, и другите от братята им свещеници и Левити, и всичките що бяха дошли от плена в Ерусалим; и поставиха Левитите от възраст двадесет години и нагоре за да настояват върху работенето на дома Господен.
9 И предстоя Исус, синовете му, и братята му, Кадмиил и синовете му, Юдини синове, като един человек за да настояват върху тези които работеха в дома Божий: синовете Инададови, синовете им, и братята им Левитите.
10 И когато градителите туриха основанията на дома Господен, поставиха свещениците с одеждите им с тръби, и Левитите Асафовите синове с кимвали, за да песнословят Господу според устава на Давида царя Израилева.
11 И пееха взаимно, песнословеще и благодареще Господу защото е благ, защото е в век милостта му над Израиля. И всичките люде възкликнаха с голямо възклицание, и хвалеха Господа, заради основаването на дома Господен.
12 И мнозина от свещениците и Левитите и началниците на отечествията, старци които бяха видели първия дом, като се основаваше този дом пред очите им плачеха с голям глас; а мнозина възкликнаха велегласно с веселие.
13 И не различаваха людете гласа на веселото възклицание от гласа на плача на людете; защото людете възклицаваха с голям глас, и гласът се чуеше надалеч.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10