Търсене в Библията онлайн
 
Ездра 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 А Юдините и Вениаминовите врагове, като чуха че синовете на плена градят храма на Господа Бога Израилева,
2 дойдоха при Зоровавеля и при началниците на отечествията та им рекоха: Да съградим с вас; защото и ние търсим вашия Бог както вие, нему и жъртвуваме от дните на Есарадона Асирийския цар който ни възведе тук.
3 Но Зоровавел, и Исус, и другите от началниците на Израилевите отечествия им рекоха: Не е възможно вам и нам да съградим дом на нашия Бог; но ние сами ще съградим на Господа Бога Израилева, както ни заповяда цар Кир Персийский цар.
4 Тогаз людете на таз земя ослабяваха ръцете на Юдините люде, и пречеха им в граденето,
5 и наемаха съветници против тях за да осуетят съвета им, в всичките дни на Кира Персийския цар дори до царуването на Дария Персийския цар.
6 И в царуването на Асуира, в началото на царуването му, писаха обвинения против жителите на Юдея и Ерусалим.
7 И в дните на Артаксеркса писа Вислам, Митридат, Тавеил, и другите им съслужители на Артаксеркса Персийския цар; и писмото бе писано на Сирийски и изтълкувано на Сирийски.
8 Реум повелителът и Самса писецът писаха послание против Ерусалим към Артаксеркса царя според тоя образ: -
9 Реум повелителът, и Самса писецът, и другите им съслужители, Динците, Афарсахците, Тарфалците, Афарсяните, Архевците, Вавилоняните, Сусанците, Деавците, Еламците,
10 и другите от народите които великий и славний Асенафар преведе та насели в градовете на Самария, и другите които бяха оттатък реката, и прочее.
11 Това е преписът на посланието което проводиха нему, на цар Артаксеркса. Рабите ти, мъжете които са оттатък реката, и прочее.
12 Да е известно на царя че Юдеите които възлязоха от тебе при нас, като дойдоха в Ерусалим градят отстъпническия и лукавия град, и въздигат стената, и съединяват основанията.
13 Да е известно сега на царя че ако се съгради този град и се въздигнат стените, няма да платят данък, мито, или пошлина; и ще повредиш дохода на царете.
14 А понеже се храним от палата, било би неприлично за нас да гледаме повредата на царя; за то проводихме да известим на царя
15 за да се придири в книгата на паметописанията на отците ти; и ще намериш в книгата на паметописанията, и ще познаеш че този град е град отстъпнически, и пагубен на царете и на областите, и че от старо време дигаха възстания всред него, за която вина този град се опустоши.
16 Известяваме на царя че този град ако се пак съгради, и се въздигнат стените му, не ще да имаш никаква част отсам реката.
17 Царят отговори на Реума повелителя, и Самса писеца, и на другите им съслужители които живееха в Самария, и на другите които бяха отсам реката: Мир, и прочее.
18 Писмото коете проводихте нам прочете се пред мене.
19 И издаде се повеление от мене, та издириха и намериха че този град от старо време се е подигал против царете, и ставаха в него метежи и възстания.
20 Имало още и крепки царе над Ерусалим, които владеяли над всичките които бяха оттатък реката; и им се плащало данък, мито, пошлина.
21 Сега прочее заповядайте да престанат онези мъже, и този град да се не съгради доде се издаде повеление от мене.
22 И внимайте да не направите небрежение в това, за да не порасте злото за щета на царете.
23 А когато се прочете преписът на посланието на цар Артаксеркса пред Реума, и Самса писеца, и пред съслужителите им, прибързаха да възлязат в Ерусалим при Юдеите та ги спряха с силна ръка.
24 И престана делото на дома Божий който е в Ерусалим, и остана възпрено дори до второто лето на царуването на Дария Персийския цар.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10