Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Ездра 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 А началниците на отечествията им са тези, и родословието на онези които възлязоха с мене от Вавилон, в царуването на цар Артаксеркса.
2 От Финеесовите синове, Гирсон: от Итамаровите синове, Даниил: от Давидовите синове, Хатус.
3 От синовете на Сехания, из Фаросовите синове, Захария; и с него се преброиха по родословие мъжките, сто и петдесет.
4 От Фаат-моавовите синове, Зараиевът син Елиоинай, и с него мъжките двесте.
5 От Сеханиевите синове, Яазииловът син, и с него мъжките триста.
6 И от Адиновите синове, Ионатановът син Енед, и с него мъжките петдесет.
7 И от Еламовите синове, Готолиевът син Исаия, и с него мъжките седемдесет.
8 И от Сефатиевите синове, Михаиловът син Зевадия, и с него мъжките осемдесет.
9 От Иоавовите синове, Иехииловът син Авдия, и с него мъжките двесте и осемнадесет.
10 И от Селомитовите синове, Иосифиевът син, и с него мъжките сто и шестдесет.
11 И от Виваевите синове, Захария Виваевът син, и с него мъжките двадесет и осем.
12 И от Азгадовите синове, Иоанан Акатановът син, и с него мъжките сто и десет.
13 И от Адоникамовите синове последните, на които имената са: Елифалет, Иеиил, и Семаия, и с тях мъжките шестдесет.
14 А от Вагуевите синове Утай, и Завуд, и с тях мъжките седемдесет.
15 И събрах ги при реката която тече към Аава, и там разположихме стана си три дни; и прегледах между людете и свещениците, и не намерих там от Левийните синове.
16 Тогаз проводих на Елиезера, Ариила, Семаия, и Елнатана, и Ярива, и Елнатана, и Натана, и Захария, и Месулама, кметове, и Иоярива и Елнатана, благоразумни;
17 и дадох им поръчване към княза Идо, на мястото Касифия, и турих в устата им думи да говорят на Идо и на братята му Нетинимите, на местото Касифия, да ни проводят служители за дома на Бога нашего.
18 И според благата ръка на Бога нашего над нас доведоха ни един разумен человек от синовете на Маалия, сина на Левия сина Израилева; и Саравия, с синовете му и братята му осемнадесет;
19 и Асавия, и с него Исаия от Мерарийните синове, братята му и синовете им двадесет;
20 и от Нетинимите, които Давид и князовете определиха за службата на Левитите, двесте и двадесет Нетиними: всички тези бяха назначени по име.
21 Тогаз прогласих там пост при реката Аава, за да се смирим пред Бога нашего, и да просим от него добър път за нас, и за чадата ни, и за всичкия ни имот.
22 Защото се усрамих да поискам от царя сила и конници за да ни помогнат против неприятеля в пътя; понеже бяхме говорили на царя и рекли: Ръката на Бога нашего е за добро над всички които го търсят, а силата му и гневът му над всички които го оставят.
23 Постихме прочее и молихме се Богу нашему за това; и стана милостив към нас.
24 Тогаз отлъчих дванадесет от главните свещеници, Саравия, Асавия, и с тях десет от братята им;
25 и претеглих им среброто, и златото, и съсъдите, приношението за дома на Бога нашего което принесе царят, и съветниците му, и князовете му, и всичкий Израил който се намери:
26 претеглих прочее в ръката им шестстотин и петдесет таланта сребро, и сребърни съсъди сто таланта, и сто таланта злато,
27 и двадесет златни крондири тисяща драхми, и два съсъда от мед лъскава, добра, скъпоценни като злато.
28 И рекох им: Вие сте свети Господу, и съсъдите свети; и среброто и златото е доброволно приношение Господу Богу на отците ви;
29 внимайте и пазете ги доде ги претеглите пред главатарите на свещениците и на Левитите, и началниците на Израилевите отечествия в Ерусалим, в стаите на дома Господен.
30 И поеха свещениците и Левитите тежината на среброто, и на златото, и съсъдите, да ги донесат в Ерусалим, в дома на Бога нашего.
31 И станахме от реката Аава в дванадесетия ден на първия месец за да отидем в Ерусалим; и ръката на Бога нашего бе над нас, и избави ни от неприятелска ръка и от заседващите на пътя.
32 И дойдохме в Ерусалим, и седяхме там три дни.
33 А в четвъртия ден се претегли среброто, и златото, и съсъдите в дома на Бога нашего с ръката на Меримота сина на Урия свещеника; и с него бе Елеазар Финеесовът син, и с тях Левитите, Иозавад, Исусовът син и Ноадия Вануевът син:
34 всичко на число и на тежина; и всичката тежина се писа в онова време.
35 Синовете на плена които дойдоха от пленението принесоха всесъжения на Бога Израилева, дванадесет юнци за всичкия Израил, деветдесет и шест овна, седемдесет и седем агнета, дванадесет ярци в приношение за грях, всичките всесъжения на Господа.
36 И предадоха царските заповеди на царските сатрапи и на областниците коита бяха отсам реката; и те помогнаха на людете и на Божия дом.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10