Търсене в Библията онлайн
 
Неемия 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 А тези които удариха печати бяха: Неемия управителят Ахалиевът син, и Седекия,
2 Сераия, Азария, Иеремия,
3 Пасхор, Амария, Мелхия,
4 Хатус, Севания, Малух,
5 Харим, Меримот, Авдия,
6 Даниил, Ганатон, Варух,
7 Месулам, Авия, Миамин,
8 Маазия, Велгай, Семаия: те бяха свещеници.
9 А Левити: Исус Азаниевът син, Вануй от Инададовите синове, Кадмиил;
10 и братята им Севания, Одия, Келита, Фелаия, Анан,
11 Михей, Реов, Асавия,
12 Закхур, Серевия, Севания,
13 Одия, Ваний и Венину.
14 Началници на людете: Фарос, Фаат-моав, Елам, Зату, Ваний,
15 Вуний, Азгад, Вивай,
16 Адония, Вагуй, Адин,
17 Атир, Езекия, Азур,
18 Одия, Асум, Висай,
19 Ариф, Анатот, Невай,
20 Магфиас, Месулам, Изир,
21 Месизавеил, Садок, Ядуа,
22 Фелатия, Анан, Анаия,
23 Осия, Анания, Асув,
24 Алоис, Филея, Совив,
25 Реум, Асавна, Маасия,
26 и Ахия, Анан, Ганан,
27 Малух, Харим, Ваана.
28 И остатъкът на людете, свещениците, Левитите, вратарите, певците, Нетинимите, и всички които са се отлъчили от людете на местата към Божия закон, жените им, синовете им, и дъщерите им, всеки който знаеше и разумяваше,
29 съединиха се съ братята си, големците си, и влязоха в проклетия и клетва да ходят в Божия закон, дадения чрез ръката на Моисея раба Божий, и да съхраняват и да вършат всичките заповеди на Иеова Господа нашего, и съдбите му, и повеленията му;
30 и да не дадем дъщерите си на людете на земята, и дъщерите им да не вземем за синовете си;
31 и ако людете от земята донесат неща за продаване, или каква да е храна да продадат в съботен ден, да не вземем от тях в събота и в свет ден; и да оставим седмото лето, и искането на всеки дълг.
32 Наредихме още за себе си да се натоварим да даваме всеко лето една третиня от сикъл за службата на дома на Бога нашего,
33 за хлябовете на предложението, и за всегдашното хлебно приношение, и за всегдашното всесъжение на съботите, на новомесечията, за праздниците, и за светите неща, и за приношенията за грях, за да правим умилостивение за Израиля, и за всичкото дело на дома на Бога нашего.
34 И метнахме жребия между свещениците, Левитите, и людете за приноса на дървата, за да ги докарват в дома на Бога нашего, според отечествията ни, в определени времена всяко лето, за да горят на олтаря на Господа Бога нашего според писаното в закона;
35 и да доносяме всяко лето в дома Господен начатките от земята ни, и начатките от плодовете на всяко дърво;
36 и първородните от синовете ни и от скотовете, според писаното в закона, и първородните от говедата ни и от стадата ни, да ги докараме в дома на Бога нашего, на свещениците които служат в дома на Бога нашего;
37 и да доносяме начатките от нашето тесто, и приношенията си, и плодовете от всяко дърво, от вино, и от елей на свещениците, в стаите на дома на Бога нашего; и на Левитите десетъците от нашата земя; и тези Левити да вземат десетъците по всичките градове на земледелието ни.
38 И свещеникът, Ааронов син, ще бъде с Левитите когато вземат десетъците; и Левитите ще доносят десетъка от десетъците в дома на Бога нашего, в стаите на съкровищния дом.
39 Защото Израилевите синове и Левийните синове ще доносят приношенията от житото, от виното, и от елея в стаите дето са съсъдите на светилището, и свещениците които служат, и вратарите, и певците; и няма да оставим дома на Бога нашего.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13