Търсене в Библията онлайн
 
Неемия 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 И населиха се началниците на людете в Ерусалим; а остатъкът на людете метнаха жребия, за да доведат от десет един да се насели в Ерусалим, в светия град, а деветте части в другите градове.
2 И благословиха людете всички онези человеци които принесоха доброволно себе си да се населят в Ерусалим.
3 А тези са главатарите на областта които се населиха в Ерусалим; а в Юдините градове се населиха, всеки в притежанието си, в градовете си, Израил, свещениците, и Левитите, и Нетинимите, и синовете на Соломоновите раби.
4 И в Ерусалим се населиха някои от Юдините синове и от Вениаминовите синове.
От Юдините синове: Атаия синът на Озия, син на Захария, син на Амария, син на Сафатия, сина Маалалеилова, от Фаресовите синове;
5 и Маасия синът на Варуха, син на Холозея, син на Азаия, син на Адаия, син на Иоиарива, син на Захария, сина на Силониева.
6 Всичките Фаресови синове които се населиха в Ерусалим бяха четиристотин и шестдесет и осем мъже силни.
7 А Вениаминовите синове бяха тези: Салу синът на Месулама, син на Иоада, син на Федаия, син на Колаия, син на Маасия, син на Итиила, сина на Исаиева;
8 и с тях Гавай, Салай; деветстотин и двадесет и осем.
9 И Иоил Зехриевът син беше надзирател над тях, а Юда Сенуинът син, вторий над града.
10 От свещениците: Иедаия син Иоиаривов, Яхин,
11 Сераия синът на Хелкия, син на Месулама, син на Садока, син на Мераиота, сина Ахитовова, войводата на дома Божий;
12 И братята им които правеха делото на дома бяха осемстотин и двадесет и два; и Адаия синът на Иероама, син на Фелалия, син на Амсия, син на Захария, син на Пасхора, сина Мелхиева;
13 и братята му, началници на отечествия; двесте и четиридесет и два ; и Амасай синът на Азареила, син на Аазая, син на Месилемота, сина Емирова;
14 и братята им мъже силни с крепост, сто и двадесет и осем; а надзирател над тях бе Завдиил Гедолимовът син.
15 А от Левитите: Семаия синът на Асува, син на Азрикама, син на Асавия, сина Вуниева;
16 и Саветай и Иозавад, от Левитските началници, бяха над вънкашните дела на дома Божий.
17 И Матания синът на Михея, син на Завдия, сина Асафова беше началник на песнопението в молитвата, и Ваквукия вторий между братята си; и Авда синът на Самуя, син на Галала, сина Иедутунова.
18 Всичките Левити в светия град бяха двесте и осемдесет и четири.
19 А вратарите: Акув, Талмон, и братята им които пазеха вратата бяха сто и седемдесет и два.
20 А останалите от Израиля, свещениците и Левитите, бяха по всичките Юдини градове, всеки в наследието си.
21 А Нетинимите се населиха в Офил; а Сиха и Гесфа бяха върху Нетинимите.
22 А надзирателят на Левитите в Ерусалим бе Озий син на Вания, син на Асавия, син на Матания, сина Михеева, от Асафовите синове, певците които бяха върху делото на дома Божий.
23 защото бе царска заповед за тях, и оброк за певците всеки ден.
24 А Петаия Месизавеилов син, от синовете на Зара Юдиния син, беше от страната на царя въ всяко дело за людете.
25 А за селата с нивята им, някои от Юдините синове се населиха в Кириат-арва и по селата й, и в Девон и по селата му, и в Кавсеил и по селата му,
26 и в Иисуя, и в Молада, и в Вет-фелед,
27 и в Асар-суал, и в Вирсавее и по селата му,
28 и в Сиклаг, и в Мекона и по селата й,
29 и в Ен-римон, и в Сарая, и в Ярмут,
30 в Заноя, Одолам, и по селата им, в Лахис и по полетата му, в Азика и по селата й. И населиха се от Вирсавее дори до дола Еномов.
31 А Вениаминовите синове се населиха от Гава в Михмас, и в Гаия, и в Ветил и по селата му,
32 в Анатот, в Ноб, в Анания,
33 в Асора, в Рама, в Гетаим,
34 в Адид, в Севоим, в Невалат,
35 в Лод, и в Оно, в дола на дърводелците.
36 И от Левитите се населиха отделения в Юда и въ Вениамин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13