Търсене в Библията онлайн
 
Неемия 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 А тези бяха свещениците и Левитите които възлязоха съ Зоровавеля Салатииловия син и с Исуса: Сараия, Иеремия, Ездра,
2 Амария, Малух, Хатус,
3 Сехания, Реум, Меримот,
4 Идо, Ганатон, Авия,
5 Миамин, Маадия, Велга,
6 Семаия, и Иоярив, Иедаия,
7 Салу, Амок, Хелкия, Иедаия. Тези бяха началници на свещениците и на братята им в дните на Исуса.
8 А Левитите: Исус, Вануй, Кадмиил, Серевия, Юда, и Матания, който, бе над песните, той и братята му.
9 А Ваквукия и Уний, братята им, бяха срещу тях за стражите.
10 И Исус роди Иоакима, а Иоаким роди Елиасива, а Елиасив роди Иодая,
11 а Иодай роди Ионатана, а Ионатан роди Ядуя.
12 А в дните на Иоакима, свещеници, началници на отечествия бяха, на Сераия, Мораия; на Иеремия, Анания;
13 на Ездра, Месулам; на Амария, Иоанан;
14 на Мелиху, Ионатан; на Севания, Иосиф;
15 на Харима, Адна; на Мераиота, Хелкай;
16 на Идо, Захария; на Ганатона, Месулам;
17 на Авия, Зехрий; на Миниамина, от Моадия, Фелтай;
18 на Вела, Самуа; на Семаия, Ионатан;
19 и на Иоярива, Матенай; на Иедаия, Озий;
20 на Салай, Калай; на Амока, Евер;
21 на Хелкия, Асавия; и на Иедаия, Натанаил.
22 Левитите в дните на Елиасива, Иодая, Иоанана, и на Ядуя бяха писани началници на отечествия; още и свещениците, в царуването на Дария Персянина.
23 Левиевите синове, началници на отечествия, бяха писани в Книгата на Летовниците, даже до дните на Иоанана Елиасивовия син.
24 И началниците на Левитите: Асавия, Серавия, и Исус Кадмииловът син, и братята им срещу тях, за да хвалят и песнословят според заповедта на Давида человека Божий, стража срещу стража.
25 Матания, и Ваквукия, Авдия, Месулам, Талмон, Акув бяха вратари, и пазеха стражата в клетовете на вратата.
26 Тези бяха в дните на Иоакима син на Исуса, Иоседековия син, и в дните на Неемия областника, и на свещеника Ездра книжника.
27 И в обновението на Ерусалимската стена потърсиха Левитите по всичките им места за да ги доведат в Ерусалим да правят обновението с веселие, с пения и песни, с кимвали, псалтири, и китари.
28 И събраха се синовете на певците от окръжността около Ерусалим, и от Нетофатските села.
29 и от Галгаловия дом, и от селата на Гава и на Азмавет; защото певците си съградиха села около Ерусалим.
30 И очистиха се свещениците и Левитите, и очистиха людете, и портите, и стената.
31 Тогаз възведох Юдините началници на стената, и поставих два големи лика хвалители: единът отиваше надясно върху стената към портата на гноището;
32 и след тях вървяха Осаия, и половината от Юдините началници,
33 и Азария, Ездра, и Месулам,
34 Юда, и Вениамин, и Семаия, и Иеремия,
35 и от синовете на свещениците с тръби: Захария синът на Ионатана, син на Семаия, син на Матания, син на Михея, син на Закхура, син на Асафа,
36 и братята му: Семаия, и Азареил, Милалай, Гилалай, Маай, Натанаил, и Юда, Ананий, с музикалните оръдия на Давида Божия человек, и Ездра книжникът пред тях.
37 И при портата на източника, и срещу тях, възлязоха през стъпалата на Давидовия град във възхода на стената отгоре на Давидоваия дом, и до портата на водата към изток.
38 А другият лик хвалители вървеше отсреща, и аз след тях, и половината от людете по стената, отгоре на стълпа на пещите, и до широката стена,
39 и отгоре на портата Ефрем, и отгоре на ветхата порта, и отгоре на рибната порта, и на стълпа Ананеил, и на стълпа Мея, до овчата порта; и застанаха в портата на тъмницата.
40 И застанаха двата лика на певците в дома Божий, и аз и половината от кметовете с мене,
41 и свещениците Елиаким, Маасия, Миниамин, Михей, Елиоинай, Захария, и Анания, с тръби,
42 и Маасия, и Семаия, и Елеазар, и Озий, и Иоанан, и Малхия, и Елам, и Езер. И певците възвисиха гласа си, с Иезраия надзирателя.
43 И принесоха в онзи ден големи жъртви и се развеселиха; защото Бог ги развесели с голямо веселие. И жените още и децата се развеселиха; и веселието на Ерусалим се чу надалеч.
44 И в онзи ден се определиха едни върху стаите за съкровищата, за приношенията, за начатките, и за десетъците, за да събират в тях от полетата на градовете узаконените дялове за свещениците и Левитите; защото Юда се развесели за свещениците и Левитите които предстояваха.
45 И певците и вратарите пазеха стражата на Бога своего и стражата на очищението, според заповедта на Давида и Соломона сина му.
46 Защото в дните на Давида и на Асафа, имаше отколе първопевци и пения на хвала и благословение Богу.
47 И всичкий Израил в дните на Зоровавеля, в дните на Неемия, даваха отредените за всеки ден дялове на певците и на вратарите: те освещаваха за Левитите, а Левитите освещаваха за Аароновите синове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13