Търсене в Библията онлайн
 
Неемия 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 А ето свещениците на левитите, които възлязоха със Зоровавела Салатииловия син и с Исуса: Сараия, Еремия, Ездра,
2 Амария, Малух, Хатус,
3 Сехания, Реум, Меримот,
4 Идо, Ганатон, Авия,
5 Миамин, Маадия, Велга,
6 Семаия, Иоярив, Едаия,
7 Салу, Амок, Хелкия и Едаия. Тия бяха началниците на свещениците и на братята им в дните на Исуса.
8 А левитите: Исус, Вануй, Кадмиил, Серевия, Юда и Матания, който, заедно с братята си, бе над пеенето.
9 А Ваквукия и Уний, братята им, бяха срещу тях в стражите.
10 И Исус роди Иоакима, а Иоаким роди Елиасива, а Елиасив роди Иодая,
11 а Иодай роди Ионатана, а Ионатан роди Ядуя.
12 А в дните на Иоакима свещеници, които бяха и началници на бащини домове, бяха: началник на бащиния дом на Сераия, Мераия; на Еремия, Анания;
13 на Ездра, Месулам; на Амария, Иоанан;
14 на Мелиху, Ионатан; на Севания, Иосиф;
15 на Харима, Адна; на Мераиота, Хелкай;
16 на Идо, Захария; на Ганатона, Месулам;
17 на Авия, Зехрий; на Миниамина, от Моадия, Фелтай;
18 на Велга, Самуа; на Семаия, Ионатан;
19 на Иоярива, Матенай; на Едаия, Озий;
20 на Салая, Калай; на Амока, Евер;
21 на Хелкия, Асавия; и на Едаия, Натанаил.
22 В дните на Елиасива, Иодая, Иоанана и Ядуа левитите бяха записани за началници на бащини домове; също и свещениците през царуването на персиеца Дарий.
23 Левийците, които бяха началници на бащини домове, бяха записани в Книгата на летописите, дори до дните на Иоанана Елиасивовия син.
24 А началниците на левитите бяха: Асавия, Серевия и Исус Кадмииловият син, с братята им срещу тях, назначени да хвалят и песнословят според заповедта на Божия човек Давида, ответно едни срещу други.
25 Матания, Ваквукия, Авдия, Месулам, Талмон и Акув бяха вратари, и пазеха стражата на влагалищата при портите.
26 Тия бяха в дните на Иоакима син на Исуса, син на Иоседека, и в дните на областния управител Неемия, и на свещеник Ездра книжникът.
27 И при посвещаването на ерусалимската стена потърсиха левитите по всичките им места, за да ги доведат в Ерусалим да празнуват посвещението с веселие, със славословия и песни, с кимвали, псалтири и арфи.
28 И тъй, дружните певци се събраха, както от ерусалимската околност, така и от нетофатските села.
29 от Вет-галгал, и от селата на Гава и на Азмавет; защото певците си бяха съградили села около Ерусалим.
30 И свещениците и левитите, като очистиха себе си, очистиха и людете, портите и стената.
31 Тогава изкачих Юдовите началници на стената, и определих две големи отделения хвалители; едното отиваше в шествие на дясно върху стената към портата на бунището;
32 и подир тях вървяха Осаия, и половината от Юдовите първенци
33 и Азария, Ездра, Меулам,
34 Юда, Вениамин, Семаия и Еремия,
35 и някои от синовете на свещениците с тръби: Захария син на Ионатана, син на Семаия, син на Матания, син на Михея, син на Закхура, син на Асафа,
36 и братята му: Семаия, Азареил Милалай, Гилалай, Маай, Натанаил, Юда и Ананий, с музикалните инструменти на Божия човек Давида; и книжника Ездра им беше на чело;
37 и при портата на извора те се изкачиха направо пред себе си по стъпалата на Давидовия град, гдето стената се възвишава над Давидовата къща, дори до портата на водата към изток.
38 А другото отделение хвалители вървеше в противоположна посока, и аз подир тях, тоже и половината от людете, по стената, край кулата на пещите и по широката стена,
39 и над Ефремовата порта, и над старата порта, и над рибната порта, и край кулата Ананеил, и край кулата Мея, до овчата порта, докле застанаха в портата на стражата.
40 Така двете отделения хвалители застанаха в Божия дом, и аз, и половината от видните мъже с мене,
41 и свещениците Елиаким, Маасия, Миниамин, Михей, Елиоинай, Захария и Анания, с тръби,
42 както и Маасия, Семаия, Елеазар, Озий, Иоанан, Малхия, Елам и Езер. И певците запяха със силен глас, с Езраия за водител.
43 И в същия ден принесоха големи жертви и се развеселиха, защото Бог ги развесели премного; още жените и децата се развеселиха; тъй че увеселението на Ерусалим се разчу надалеч.
44 Тоже в същия ден се определиха човеци над стаите за влагалищата, за приносите, за първите плодове, и за десетъците, за да събират в тях от полетата на градовете дяловете узаконени за свещениците и левитите; защото Юда се радваше поради свещениците и левитите, които служеха.
45 Защото те и певците и вратарите пазеха заръчаното от Бога си, и заръчаното за очищението, според заповедта на Давида и сина му Соломона.
46 Защото отдавна, в дните на Давида и на Асафа, имаше главни певци и пеения за хвала и благодарение Богу.
47 И в дните на Зоровавела и в дните на Неемия, целият Израил даваха определените за всеки ден дялове на певците и на вратарите; те посвещаваха даровете си на левитите, а левитите посвещаваха на Аароновите потомци.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13