Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Неемия 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 А тези бяха свещениците и Левитите които възлязоха съ Зоровавеля Салатииловия син и с Исуса: Сараия, Иеремия, Ездра,
2 Амария, Малух, Хатус,
3 Сехания, Реум, Меримот,
4 Идо, Ганатон, Авия,
5 Миамин, Маадия, Велга,
6 Семаия, и Иоярив, Иедаия,
7 Салу, Амок, Хелкия, Иедаия. Тези бяха началници на свещениците и на братята им в дните на Исуса.
8 А Левитите: Исус, Вануй, Кадмиил, Серевия, Юда, и Матания, който, бе над песните, той и братята му.
9 А Ваквукия и Уний, братята им, бяха срещу тях за стражите.
10 И Исус роди Иоакима, а Иоаким роди Елиасива, а Елиасив роди Иодая,
11 а Иодай роди Ионатана, а Ионатан роди Ядуя.
12 А в дните на Иоакима, свещеници, началници на отечествия бяха, на Сераия, Мораия; на Иеремия, Анания;
13 на Ездра, Месулам; на Амария, Иоанан;
14 на Мелиху, Ионатан; на Севания, Иосиф;
15 на Харима, Адна; на Мераиота, Хелкай;
16 на Идо, Захария; на Ганатона, Месулам;
17 на Авия, Зехрий; на Миниамина, от Моадия, Фелтай;
18 на Вела, Самуа; на Семаия, Ионатан;
19 и на Иоярива, Матенай; на Иедаия, Озий;
20 на Салай, Калай; на Амока, Евер;
21 на Хелкия, Асавия; и на Иедаия, Натанаил.
22 Левитите в дните на Елиасива, Иодая, Иоанана, и на Ядуя бяха писани началници на отечествия; още и свещениците, в царуването на Дария Персянина.
23 Левиевите синове, началници на отечествия, бяха писани в Книгата на Летовниците, даже до дните на Иоанана Елиасивовия син.
24 И началниците на Левитите: Асавия, Серавия, и Исус Кадмииловът син, и братята им срещу тях, за да хвалят и песнословят според заповедта на Давида человека Божий, стража срещу стража.
25 Матания, и Ваквукия, Авдия, Месулам, Талмон, Акув бяха вратари, и пазеха стражата в клетовете на вратата.
26 Тези бяха в дните на Иоакима син на Исуса, Иоседековия син, и в дните на Неемия областника, и на свещеника Ездра книжника.
27 И в обновението на Ерусалимската стена потърсиха Левитите по всичките им места за да ги доведат в Ерусалим да правят обновението с веселие, с пения и песни, с кимвали, псалтири, и китари.
28 И събраха се синовете на певците от окръжността около Ерусалим, и от Нетофатските села.
29 и от Галгаловия дом, и от селата на Гава и на Азмавет; защото певците си съградиха села около Ерусалим.
30 И очистиха се свещениците и Левитите, и очистиха людете, и портите, и стената.
31 Тогаз възведох Юдините началници на стената, и поставих два големи лика хвалители: единът отиваше надясно върху стената към портата на гноището;
32 и след тях вървяха Осаия, и половината от Юдините началници,
33 и Азария, Ездра, и Месулам,
34 Юда, и Вениамин, и Семаия, и Иеремия,
35 и от синовете на свещениците с тръби: Захария синът на Ионатана, син на Семаия, син на Матания, син на Михея, син на Закхура, син на Асафа,
36 и братята му: Семаия, и Азареил, Милалай, Гилалай, Маай, Натанаил, и Юда, Ананий, с музикалните оръдия на Давида Божия человек, и Ездра книжникът пред тях.
37 И при портата на източника, и срещу тях, възлязоха през стъпалата на Давидовия град във възхода на стената отгоре на Давидоваия дом, и до портата на водата към изток.
38 А другият лик хвалители вървеше отсреща, и аз след тях, и половината от людете по стената, отгоре на стълпа на пещите, и до широката стена,
39 и отгоре на портата Ефрем, и отгоре на ветхата порта, и отгоре на рибната порта, и на стълпа Ананеил, и на стълпа Мея, до овчата порта; и застанаха в портата на тъмницата.
40 И застанаха двата лика на певците в дома Божий, и аз и половината от кметовете с мене,
41 и свещениците Елиаким, Маасия, Миниамин, Михей, Елиоинай, Захария, и Анания, с тръби,
42 и Маасия, и Семаия, и Елеазар, и Озий, и Иоанан, и Малхия, и Елам, и Езер. И певците възвисиха гласа си, с Иезраия надзирателя.
43 И принесоха в онзи ден големи жъртви и се развеселиха; защото Бог ги развесели с голямо веселие. И жените още и децата се развеселиха; и веселието на Ерусалим се чу надалеч.
44 И в онзи ден се определиха едни върху стаите за съкровищата, за приношенията, за начатките, и за десетъците, за да събират в тях от полетата на градовете узаконените дялове за свещениците и Левитите; защото Юда се развесели за свещениците и Левитите които предстояваха.
45 И певците и вратарите пазеха стражата на Бога своего и стражата на очищението, според заповедта на Давида и Соломона сина му.
46 Защото в дните на Давида и на Асафа, имаше отколе първопевци и пения на хвала и благословение Богу.
47 И всичкий Израил в дните на Зоровавеля, в дните на Неемия, даваха отредените за всеки ден дялове на певците и на вратарите: те освещаваха за Левитите, а Левитите освещаваха за Аароновите синове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13