Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Неемия 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 А като чуха Санавалат, и Товия, и Гисам Аравянинът, и другите от враговете ни че аз заградих стената, и не остана вече пролом в нея, ако и да не бях до онова време турил двери на портите,
2 Санавалат и Гисам проводиха до мене и казваха: Ела та да се съберем в някое от селата на Оновото поле. Но те мислеха да ми направят зло.
3 И проводих им вестители и казах: Голяма дело правя, и не мога да сляза: защо да престане делото като го оставя аз и сляза при вас?
4 И проводиха при мене четири пъти по този начин; и аз им отговорих все така.
5 Тогаз Санавалат проводи при мене раба си исто така, пети път, с отворено писмо в ръката му,
6 в което бе писано: чу се между езичниците, и Гисам казва, че ти и Юдеите мислите да се подигнете; и, според тези думи, за това ти градиш стената за да им станеш цар.
7 Поставил си още и пророци да викат за тебе в Ерусалим и да казват: Цар има в Юдея; и сега ще се извести на царя според тези думи. Но ела сега и да се съветваме купно.
8 Тогаз проводих при него и рекох: Няма таквоз нещо както ти говориш; но ти го изваждаш от себе си.
9 Защото всички тези ни плашеха, и казваха: Ще ослабеят ръцете им от делото, и няма да се свърши. А сега, о Боже, укрепи ръцете ми.
10 И аз отидох в дома на Семаия сина на Делаия, сина Метавеилова, и той бе заключен; и рече: Да се съберем купно в дома Божий, всред храма, и да заключим дверите на храма; защото тези идат да те убият, ей, тази нощ идат да те убият.
11 Но аз отговорих: человек като мене бягал ли би? и кой, като мене человек, би влязъл в храма за да спаси живота си? Не ща да вляза.
12 И, ето, познах че не бе го проводил Бог; но той произнесе това пророчество против мене защото Товия и Санавалат бяха го подкупили.
13 За това бе подкупен за да се уплаша та да направя така, и да съгреша, и да имат извинение да злословят за да ме укорят.
14 Помни, Боже мой, Товия и Санавалата според тези техни дела, още и пророчицата Ноадия, и другите пророци, които ме плашеха.
15 Така се свърши стената на двадесет и петия Елул, в петдесет и два дни.
16 И когато чуха всичките ни врагове, уплашиха се тогаз всичките езичници които бяха около нас, и паднаха много пред очите си; защото познаха че това дело стана от Бога нашего.
17 Още в онези дни благородните от Юда проваждаха често писмата си до Товия, и Товиевите дохождаха до тях.
18 Защото имаше в Юдея мнозина заклети нему, понеже бе зет на Сехания Араховия син, и Иоанан син му бе взел дъщерята на Месулама Варахиевия син.
19 Още и приказваха пред мене неговите благотворения, и носеха нему моите думи; а Товия проваждаше писма за да ме уплаши.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13