Търсене в Библията онлайн
 
Неемия 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 А като се съгради стената, и поставих дверите, и определиха се вратарите и певците и Левитите,
2 препоръчих Ерусалим на брата си Анания и на Анания началника на твърделя; защото се виждаше че бе верен человек и боеше се от Бога повече от мнозина.
3 И рекох им: Да се не отварят Ерусалимските порти доде не припече слънцето; и додето още те присътствуват да се заключат дверите и да се залостят; и стражи да се определяват от Ерусалимските жители, всеки в стражата си, всеки срещу дома си.
4 И градът бе широк и голям, а людете малцина в него, и къщи не бяха съградени.
5 И тури Бог мой в сърдцето ми да събера благородните, и кметовете, и людете, за да се изброят по родословие. И намерих книгата на родословието на онези които възлязоха най-напред, и намерих и писано в нея:
6 Тези са човеците на областта които възлязоха от пленението, на пленените които пресели Навуходоносор Вавилонският цар, и които се върнаха в Ерусалим и в Юдея, всеки в града си,
7 които дойдоха съ Зоровавеля, Исуса, Неемия, Азария, Раамия, Наамания, Мардохея, Валасана, Мисперета, Вагуя, Наума, Ваана. Това бе числото на мъжете от Израилевите люде:
8 Фаросови синове, две тисящи и сто и седемдесет и два.
9 Сефатиеви синове, триста и седемдесет и два.
10 Арахови синове, шестстотин и петдесет и два.
11 Фаат-моавовите синове, от Исусовите и Иоавовите синове, две тисящи и осемстотин и осемнадесет.
12 Еламови синове, тисяща и двесте и петдесет и четири.
13 Затуеви синове, осемстотин и четиридесет и пет.
14 Закхееви синове, седемстотин и шестдесет.
15 Вануеви синове, шестстотин и четиридесет и осем.
16 Виваеви синове, шестстотин и двадесет и осем.
17 Азгадови синове, две тисящи и триста и двадесет и два.
18 Адоникамови синове, шестстотин и шестдесет и седем.
19 Вагуеви синове, две тисящи и шестстотин и седем.
20 Адинови синове, шестстотин и петдесет и пет.
21 Атирови синове, от Езекия, деветдесет и осем.
22 Асумови синове, триста и двадесет и осем.
23 Висаеви синове, триста и двадесет и четири.
24 Арифови синове, сто и дванадесет.
25 Гаваонови мъже, деветдесет и пет.
26 Витлеемови и Нетофаеви мъже, сто и осемдесет и осем.
27 Анатотови мъже, сто и двадесет и осем.
28 Вет-асмаветови мъже, четиридесет и два.
29 Мъже на Кириатиарим, на Хефира, и на Вирот, седемстотин и четиридесет и три.
30 Мъже на Рама и на Гава, шестстотин и двадесет и един.
31 Мъже на Михмас, сто и двадесет и два.
32 Мъже на Ветил и на Гай, сто и двадесет и три.
33 Мъже на другия Нево, петдесет и два.
34 Синове на другия Елам, тисяща и двесте и петдесет и четири.
35 Харимови синове, триста и двадесет.
36 Синове на Иерихон, триста и четиридесет и пет.
37 Синове на Лод, на Адид, и на Оно, седемстотин и двадесет и един.
38 Синове на Сеная, три тисящи и деветстотин и тридесет.
39 Свещениците: Иедаеви синове, от Исусовия дом, деветстотин и седемдесет и три.
40 Емирови синове, тисяща и петдесет и два.
41 Пасхорови синове тисяща и двесте и четиридесет и седем.
42 Харимови синове, тисяща и седемнадесет.
43 Левитите: Исусови синове, от Кадмиила, от Одавиевите синове, седемдесет и четири.
44 Певците: Асафовите синове сто и четиридесет и осем.
45 Вратарите: Селумови синове, Атирови синове, Талмонови синове, Акувови синове, Атитаеви синове, Соваеви синове, сто и тридесет и осем.
46 Нетинимите: Сихаеви синове, Асуфови синове, Таваотови синове,
47 Киросови синове, Сиаеви синове, Фадонови синове,
48 Леванаеви синове, Агаваеви синове, Салмаеви синове,
49 Ананови синове, Гедилови синове, Гаарови синове,
50 Реаиеви синове, Расинови синове, Некодаеви синове,
51 Газамови синове, Озаеви синове, Фасееви синове,
52 Висаеви синове, Меунимови синове, Нафусесимови синове,
53 Ваквукови синове, Акуфаеви синове, Арурови синове,
54 Васалотови синове, Меидаеви синове, Арсаеви синове,
55 Варкосови синове, Сисарини синове, Тамаеви синове,
56 Несиеви синове, Атифаеви синове.
57 Синовете на Соломоновите раби: Сотаиеви синове, Соферетови синове, Феридини синове,
58 Яалаеви синове, Дарконови синове, Гедиилови синове,
59 Сефатиеви синове, Атилови синове, Фохеретови синове, от Севаим, Амонови синове.
60 Всичките Нетиними и синовете на Соломоновите раби бяха триста и деветдесет и два.
61 А тези бяха възлезлите от Тел-мелах, Тел-ариса, Херув, Адон, и Емир; и не могоха да покажат дома на отечествието си и семето си дали бяха от Израил:
62 синове Делаиеви, синове Товиеви, синове Некодаеви, шестстотин и четиридесет и два.
63 И от свещениците: Аваиеви синове, Акосови синове, синове на Варзелая, който взе жена от дъщерите на Варзелая Галаадеца и наименува се според името им:
64 те потърсиха описанието си между изброените по родословие, и не се намери; за това се изхвърлиха из свещенството.
65 И рече им управителят да не ядат от пресветите неща доде не възстане свещеник с Урим и Тумим.
66 Всичкото събрание купно бяха четиридесет и две тисящи и триста и шестдесет,
67 освен рабите им и рабините им, които бяха седем тисящи и триста и тридесет и седем; и от тях двесте и четиридесет и пет певци и певачки:
68 конете им, седемстотин и тридесет и шест; мъските им, двесте и четиридесет и пет;
69 камили, четиристотин и тридесет и пет; осли, шест тисящи и седемстотин и двадесет.
70 И някои от началниците на отечествията дадоха за делото: управителят даде в съкровището тисяща драхми злато, петдесет легени, петстотин и тридесет свещенически одежди.
71 И някои от началниците на отечествията дадоха в съкровището за делото двадесет тисящи драхми злато и две тисящи и двесте мнаси сребро.
72 И даденото от другите люде бе двадесет тисящи драхми злато, и две тисящи мнаси сребро, и шестдесет и седем свещенически одежди.
73 Така свещениците, и Левитите, и вратарите, и певците, и част от людете, и Нетинимите, и всичкий Израил се населиха в градовете си; и когато стигна седмият месец, Израилевите синове бяха в градовете си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13