Търсене в Библията онлайн
 
Неемия 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 И събраха сее всичките люде като един человек в стъгдата която бе пред портата на водата; и рекоха на Ездра книжника да донесе книгата на Моисеевия закон който Господ заповяда на Израиля.
2 И в първия ден на седмия месец донесе Ездра свещеникът закона пред събранието на мъже и на жени и на всички които можеха да разумяват като слушат.
3 И чете в него, на стъгдата която е пред портата на водата, от зори до пладне, пред мъжете и жените и които можеха да разумяват; и ушите на всичките люде бяха в книгата на закона.
4 А Ездра книжникът стоеше на високо дървено стоялище което бяха направили за това; и при него стоеше Мататия, и Сема, и Анаия, и Урия, и Хелкия, и Маасия отдесно му; а отляво му, Федаия, и Мисаил, и Мелхия, и Асум, и Асвадана, Захария, и Месулам.
5 И разгъна Ездра книгата пред всичките люде (защото бе над всичките люде); и когато я разгъна, всичките люде станаха прави.
6 И благослови Ездра Господа Бога великаго. И всичките люде отговориха: Амин, амин! възвишаваще ръцете си; и наведоха се та се поклониха Господу с лицата до земята.
7 А Исус, и Ваний, и Серевия, Ямин, Акув, Саветай, Одия, Маасия, Келита, Азария, Иозавад, Анан, Фелаия и Левитите тълкуваха закона на людете; и людете стоеха на местото си.
8 И четоха в книгата на закона Божий ясно, и дадоха значението, и изтълкуваха прочетеното.
9 И Неемия, който бе управител, и Ездра свещеникът, книжникът, и Левитите които тълкуваха на людете рекоха на всичките люде: Този ден е свет на Господа Бога вашего; не сетувайте, нито плачете. Защото всичките люде плачеха като чуха думите на закона.
10 И рече им: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко, и проводете дялове на тези които нямат нищо приготвено, защото денят е свет Господу; и не скърбете, защото радостта Господня е вашата сила.
11 И Левитите утишиха всичките люде, и говореха: Мълчете, защото денят е свет, и не тъжете.
12 И отидоха всичките люде да ядат и да пият, и да проводят дялове, и да направят голямо веселие, защото разумяха думите които им изясниха.
13 И в втория ден се събраха началниците на отечествията на всичките люде, свещениците и Левитите, при Ездра книжника за да се поучат в думите на закона.
14 И намериха писано в закона, че Господ бе заповядал чрез Моисея да обитават Израилевите синове в шатри в праздника на седмия месец;
15 и да обнародват и да прогласяват въ всичките си градове и в Ерусалим и да кажат: Излезте в гората та донесете маслинени ветви, и маслени ветви, и мирсинени ветви, и финикови ветви, и ветви от гъстолистни дървета, за да направите шатри според писаното.
16 И излязоха людете та донесоха, и направиха си шатри, всеки върх къщата си, и в дворовете си, и в дворовете на дома Божий, и в стъгдата на портата на водата, и в стъгдата на портата Ефремова.
17 И всичкото събрание на онези които се върнаха от пленението направиха шатри и седнаха в шатрите; защото от дните на Исуса сина Навиева до него ден Израилевите синове не бяха направили така. И стана веселие много голямо.
18 И всеки ден, от първия ден до последния ден, четеше в книгата на закона Божий; и направиха праздник седем дни; а в осмия ден, всенародно събрание според повеленото.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13