Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Неемия 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 И събраха сее всичките люде като един человек в стъгдата която бе пред портата на водата; и рекоха на Ездра книжника да донесе книгата на Моисеевия закон който Господ заповяда на Израиля.
2 И в първия ден на седмия месец донесе Ездра свещеникът закона пред събранието на мъже и на жени и на всички които можеха да разумяват като слушат.
3 И чете в него, на стъгдата която е пред портата на водата, от зори до пладне, пред мъжете и жените и които можеха да разумяват; и ушите на всичките люде бяха в книгата на закона.
4 А Ездра книжникът стоеше на високо дървено стоялище което бяха направили за това; и при него стоеше Мататия, и Сема, и Анаия, и Урия, и Хелкия, и Маасия отдесно му; а отляво му, Федаия, и Мисаил, и Мелхия, и Асум, и Асвадана, Захария, и Месулам.
5 И разгъна Ездра книгата пред всичките люде (защото бе над всичките люде); и когато я разгъна, всичките люде станаха прави.
6 И благослови Ездра Господа Бога великаго. И всичките люде отговориха: Амин, амин! възвишаваще ръцете си; и наведоха се та се поклониха Господу с лицата до земята.
7 А Исус, и Ваний, и Серевия, Ямин, Акув, Саветай, Одия, Маасия, Келита, Азария, Иозавад, Анан, Фелаия и Левитите тълкуваха закона на людете; и людете стоеха на местото си.
8 И четоха в книгата на закона Божий ясно, и дадоха значението, и изтълкуваха прочетеното.
9 И Неемия, който бе управител, и Ездра свещеникът, книжникът, и Левитите които тълкуваха на людете рекоха на всичките люде: Този ден е свет на Господа Бога вашего; не сетувайте, нито плачете. Защото всичките люде плачеха като чуха думите на закона.
10 И рече им: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко, и проводете дялове на тези които нямат нищо приготвено, защото денят е свет Господу; и не скърбете, защото радостта Господня е вашата сила.
11 И Левитите утишиха всичките люде, и говореха: Мълчете, защото денят е свет, и не тъжете.
12 И отидоха всичките люде да ядат и да пият, и да проводят дялове, и да направят голямо веселие, защото разумяха думите които им изясниха.
13 И в втория ден се събраха началниците на отечествията на всичките люде, свещениците и Левитите, при Ездра книжника за да се поучат в думите на закона.
14 И намериха писано в закона, че Господ бе заповядал чрез Моисея да обитават Израилевите синове в шатри в праздника на седмия месец;
15 и да обнародват и да прогласяват въ всичките си градове и в Ерусалим и да кажат: Излезте в гората та донесете маслинени ветви, и маслени ветви, и мирсинени ветви, и финикови ветви, и ветви от гъстолистни дървета, за да направите шатри според писаното.
16 И излязоха людете та донесоха, и направиха си шатри, всеки върх къщата си, и в дворовете си, и в дворовете на дома Божий, и в стъгдата на портата на водата, и в стъгдата на портата Ефремова.
17 И всичкото събрание на онези които се върнаха от пленението направиха шатри и седнаха в шатрите; защото от дните на Исуса сина Навиева до него ден Израилевите синове не бяха направили така. И стана веселие много голямо.
18 И всеки ден, от първия ден до последния ден, четеше в книгата на закона Божий; и направиха праздник седем дни; а в осмия ден, всенародно събрание според повеленото.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13