Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Естир 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 И тури цар Асуир данък на земята и на морските острови.
2 А всичките деяния на силата му и крепостта му, и описанието на величието на Мардохея на което го царят възведе, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Персийските и Мидските царе?
3 Защото Мардохей Юдеинът стана втори след цар Асуира, и голям между Юдеите, и благоприятен на множеството от братята си, и търсеше доброто на народа си, и говореше мир за всичкото си семе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10