Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Естир 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 В онзи ден цар Асуир даде на Естир дома на Амана неприятеля на Юдеите. И дойде Мардохей при царя; защото Естир яви що й беше той.
2 И извади царят пръстена си който бе взел от Амана, и даде го на Мардохея. И постави Естир Мардохея над дома на Амана.
3 И говори пак Естир пред царя, и припадна на нозете му, и моли му се със сълзи да унищожи злото на Амана Агееца, и неговото ухищрение което ухитри против Юдеите.
4 И простря царя златния скиптър към Естир. Тогаз се възправи Естир, застана пред царя,
5 и рече: Ако е угодно на царя, и ако съм намерила благодат пред него, и се види право това нещо на царя, и му съм угодна, нека се пише да се повърнат писмата ухищрените от Амана сина на Амедата, Агагеца, които писа да се погубят Юдеите по всичките области на царя;
6 защото как мога да търпя да видя злото което ще намери народа ми? или как мога да търпя да видя погинването на рода си?
7 Тогаз рече цар Асуир на Естир царицата и на Мардохея Юдеина: Ето, дадох на Естир дома на Амана; и обесиха него на дървото, защото простре ръката си против Юдеите.
8 Вие прочее пишете на Юдеите както ви се види добро, в името на царя, и запечатайте с царския пръстен; защото писмото което е писано в името на царя и запечатано с царския пръстен не се повръща.
9 И повикаха се царските писци в онова време, в третия месец, той е месец Сиван; в двадесет и третия негов ден; и писа се по всичко както заповяда Мардохей на Юдеите и на сатрапите и областниците и началниците на областите които бяха от Индия до Етиопия, сто двадесет и седем области, във всяка област според буквите й, и на всеки народ според езика му, и на Юдеите според буквите им и според езика им.
10 И писа в името на царя Асуира, и запечати го с царския пръстен, и чрез скороходци конеездци които ездеха на бързи коне и мъски от кобили изпроводи писмата,
11 чрез които царят допущаше на Юдеите които бяха във всеки град да се съберат и да станат за живота си, да погубят, да убият, и да изтребят всичката сила на людете и на областта които би ги нападнали, деца и жени, и користите им да разграбят,
12 в един ден, по всичките области на цар Асуира, в тринадесетия ден на дванадесетия месец, той е месец Адар.
13 Преписът на писмото, което бе за раздаване на заповедта по всяка област, обнародва се на всичките люде, за да са Юдеите готови в онзи ден да си отмъстят против неприятелите си.
14 И излязоха скороходците които ездеха на бързи коне и мъски, и бързаха, понуждавани от царската заповед. И повелението се издаде в Суса столицата.
15 А Мардохей излезе от при царя със царски дрехи, сини и бели, и с голям венец златен, и горна дреха от висон и багрено; и град Суса радваше се и се веселеше.
16 И Юдеите имаха светлина, и веселие, и радост, и слава.
17 И във всяка област, и във всеки град дето дойде царската заповед и повеление Юдеите имаха радост и веселие, пируване и добър ден. И мнозина от людете на земята станаха Юдеи; защото страхът от Юдеите нападна върх тях.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10