Търсене в Библията онлайн
 
Естир 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 И в дните на Асуира, (той е Асуир който царуваше от Индия дори до Етиопия върху сто и двадесет и седем области,)
2 в онези дни, когато цар Асуир седна на престола на царството си в Суса столицата,
3 в третото лето на царуването си, направи пир на всичките си князове и на рабите си, (и пред него беше Персийската и Мидската сила, големците и князовете на областите,)
4 и тогаз за много дни, сто и осемдесет дни, показва славното богатство на царството и си и превъзходната светлост на величеството си.
5 И като се изпълниха тези дни направи царят пир на всичките си люде които се намериха в Суса столицата, от голям до малък, седем дни, в двора на градината на царския палат,
6 украсен със завеси от бял карпас и синьо, прострени на върви висонни и багрени, със сребърни колцета на мраморни стълпове, и със златни и сребърни одрове върх помост от червен и бял мрамор, алавастър, и черен мрамор.
7 И наливаха в златни чаши, (и чашите бяха различни едни от други;) и имаше царско вино изобилно, според както бе прилично на царя.
8 А пиенето беше по правило: никой не принуждаваше; защото царят заповяда така на всичките си домостроители, да правят според волята на всекиго.
9 А и Астин царицата направи на жените пир в царския дом на цар Асуира.
10 И в седмия ден, когато сърдцето на царя бе весело от виното, заповяда на Меумана, на Визата, на Арвона, на Вигта, и на Авага, на Зетара, и на Харкаса, на седемте скопци които слугуваха пред цар Асуира,
11 да доведат Астин царицата пред царя, с царския венец, за да покаже хубостта й на людете и на князовете; защото бе красна на глед.
12 Но Астин царицата се отрече да дойде според заповедта на царя която стана чрез скопците. Заради това царят се разяри твърде много, и гневът му се разпали в него.
13 Тогава рече царят на мъдрите които познаваха времената, (защото такъв бе обичаят на царя към всички които знаеха закон и съд;
14 а при него бе Карсена, Сетар, Адмата, Тарсис, Мерес, Марсена, и Мемукан, седемте Персийски и Мидски князове които гледаха лицето на царя и имаха председателството в царството:)
15 Що прилича да направим на Астин царицата според закона защото не изпълни заповедта на цар Асуир чрез скопците?
16 И отговори Мемукан пред царя и князовете: Астин царицата не обиди само царя, но и всичките князове и всичките люде които са във всичките области на цар Асуира.
17 Защото деянието на царицата ще се разчуе по всичките жени, щото ще презират мъжете си пред очите си когато се раздаде слух че цар Асуир заповяда да се доведе царица Астин пред него, и тя не дойде.
18 И днес госпожите на Персия и Мидия които чуха за деянието на царицата ще говорят за това на всичките царски князове: от тук голямо презрение и гняв.
19 Ако е угодно на царя, нека излезе от него царско изречение, и нека се пише между Персийските и Мидските закони за да е непреложно, да не дойде вече Астин пред цар Асуира; и нека даде царят царското й достойнство на друга по добра от нея.
20 И когато повелението което ще направи царят се обнародва по всичкото му царство, (защото е голямо,) всички жени ще отдават чест на мъжете си, на голям и на малък.
21 И угодна биде думата на царя и на князовете; и направи царят според думата на Мемукана.
22 И проводи писма по всички области на царя, във всяка област според буквите й, и във всеки народ според езика му, всеки мъж да е господар в дома си, и да говори според езика на людете си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10