Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 А Иов отговори и рече: -
2 Наистина вие сте само люде,
И с вас ще мъдростта да умре!
3 И аз имам разум както и вие:
Не съм по-долен от вас;
И таквизи работи кой ги не знае?
4 Станах за поругание на ближния си;
А който призовава Бога, отговаря му:
Праведният и непорочният е за присмех.
5 Този който е близу да се подпълзнат нозете му,
В мисълта на благополучния е като светилник презрян.
6 Шатрите на разбойниците са в благополучие,
И тези които раздражават Бога са в безопасност,
В ръцете на които Бог донося изобилие.
7 Но попитай сега животните, и ще те научат,
И птиците небесни, и ще ти кажат;
8 Или говори на земята, и ще те научи,
И морските риби ще ти прикажат.
9 От всички тези кой не разумява,
че ръката на Господа е направила това?
10 На когото в ръката е душата на всичко живо,
И диханието на всяка человеческа плът.
11 Не изпитва ли ухото думите
Както небцето вкушава ястието си?
12 Мъдростта е у сединявите,
И разумът бива в дълъг живот.
13 В Него е мъдростта и силата:
Той има съвет и разум.
14 Ето, той събаря, и не се съгражда вече:
Затваря против человека, и няма кой да отвори.
15 Ето, задържа водите, и изсъхнуват:
Пуща ги пак, и низвращат земята.
16 С него е силата и мъдростта:
Негов е измаменият и измамителят.
17 Закарва съветниците опленени,
И прави съдиите глупави.
18 Развързва пояса на царете,
И опасва чреслата им с въже.
19 Закарва князовете опленени,
И низвраща крепките.
20 Отнима думата от уверените,
И взема ума на старейшините.
21 Излива презрение върх князовете,
И ослабя силата на яките.
22 Открива из тъмнината дълбоките работи,
И изважда на видело смъртната сянка.
23 Увеличава народите, и погубя ги:
Разширява народите, и стеснява ги.
24 Отнима ума от началниците на местните люде,
И прави ги да се скитат по непроходима пустиня:
25 Пипат в тъмнината без виделина;
И прави ги да политат като пиян.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42