Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 19 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И отговори Иов та рече:
2 До кога ще оскърбявате душата ми,
И ще ме съкрушавате с думи?
3 Десет пъти вече стана ме укорявате:
Не ви ли е срам да ми смайвате главата?
4 И ако наистина съм съгрешил,
Грешката ми остава с мене.
5 Но ако непременно искате да се големеете против мене
И да хвърляте против мене укора ми,
6 Научете се сега че Бог ме събори
И ме обиколи с мрежата си.
7 Ето, извиквам: Неправда! но няма кой да ме чуе:
Викам, но никакъв съд.
8 Преградил е пътя ми, и не мога да премина,
И турил е тъмнина в пътеките ми.
9 Съблякъл ме е от славата ми,
И отнел е венеца от главата ми.
10 Погубил ме е от всякъде, и отивам,
И изкоренил е надеждата ми като дърво.
11 И разпалил е против мене яростта си,
И счита ме като един от враговете си.
12 Пълковете му дойдоха наедно
Та приготвиха пътя си против мене,
И разположиха се в стан около шатъра ми.
13 Отдалечил е от мене братята ми;
И които ме знаеха станаха за мене съвсем чужди.
14 Оставиха ме ближните ми,
И забравиха ме познайниците ми.
15 Които живеят в дома ми,
И слугините ми считат ме като чужд:
Странен станах в очите им.
16 Викам слугата си, и не отговаря:
С устата си му се моля.
17 Диханието ми стана странно на жена ми,
Тъй и моленията ми на чадата на майчината ми утроба.
18 И самите малки деца ме презряха:
Когато ставам говорят против мене.
19 Всичките ми тайни приятели се погнусиха от мене;
И онези които възлюбих обърнаха се против мене.
20 Костите ми залепнаха за кожата ми и за плътта ми;
И отървах се само с кожата на зъбите си.
21 Помилвайте ме, помилвайте ме, вие приятели мои!
Защото ръка Божия се допря до мене.
22 Защо ме гоните както и Бог,
И не се насищате от плътта ми?
23 О да можеха да се напишат думите ми!
Да се начертаеха на книга!
24 Да се издълбаеха на скала за всегда
С желязна писалка и олово!
25 Защото зная че е жив Изкупителят ми,
И в последно време ще възстане на земята;
26 И, като изтлее след кожата ми това тяло,
Пак с плътта си ще видя Бога:
27 Когото сам аз ще видя
И ще гледат очите ми, а не друг:
Дробовете ми изтайват вътре в мене.
28 Но вие трябваше да речете: Защо го гоним?
Понеже коренът на това нещо се намерва в мене.
29 Устрашете се от меча;
Защото мечът е отмъстителят на беззаконията,
За да познаете че има съд.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42