Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 30 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Но сега ми се подсмиват по-младите от мене,
На които бащите не бих рачил да туря с псетата на стадото си.
2 И наистина в какво можеше да ме ползува силата на ръцете им
От които крепостта е изчезнала?
3 От нямане и глад бяха постали:
Бягаха в безводна земя, тъмна, пуста, и опустошена;
4 И между храстията късаха слез,
И коренете на смерчията за своя храна.
5 Бяха изпъдени измежду человеците:
Викаха върх тях като върх крадци.
6 Живееха в стръмнините на дебрите,
В дупките на земята и на канарите.
7 Ревяха между храстията:
Под трънете се събираха:
8 Безумни и безчестни,
Изгонени бидоха из земята.
9 А сега аз им съм песен,
Още им съм и преговорка.
10 Гнусят се от мене, отдалечават се от мене,
И не се свенят да плюят на лицето ми.
11 Понеже Бог съсипва преимуществото ми и ме смири,
Хвърлиха и те уздата пред мене.
12 Отдясно стават щенетата,
Тласкат нозете ми,
И приготовят против мене пагубните пътища.
13 Развалят пътя ми, Умножават злощастието ми:
Няма за мене помощник против тях.
14 Идат като през широк пролом, като силно наводнение:
Под развалините нападат върх мене.
15 Обърнаха се ужаси върх мене.
Гонят душата ми като вятър;
И благополучието ми преминва като облак.
16 И сега душата ми се изля в мене: Скърбни дни ме постигнаха.
17 През нощта костите ми се пронизват в мене,
И жилите ми не си почиват.
18 От върлата сила на болестта ми измени се дрехата ми;
Стяга ме както ошийникът на хитона ми.
19 Хвърли ме в калта;
И заприличах на пръст и на прах.
20 Викам към тебе, и не ми отговаряш
Стоя, и не поглеждаш към мене.
21 Обърнал си се жесток към мене;
С крепката си ръка ми враждуваш:
22 Дигаш ме, възкачаш ме на вятъра,
И стопяваш ме до сущ.
23 Зная наистина че ще ме докараш до смърт
И в дома определения за всеки жив.
24 Но Той няма да простре ръка в развалините
Ако викат когато погубя.
25 Не плаках ли аз за оногоз който бе в жестоките дни?
И не се ли оскърби душата ми за сиромаха?
26 Когато очаквах доброто, тогаз дойде злото;
И когато ожидавах виделината, тогаз дойде тъмнината.
27 червата ми възвряха и не си починаха:
Скърбни дни ме стигнаха.
28 Ходих почернял, не от слънце:
Станах, виках в събрание.
29 Станах брат на чакалите
И другар на камилоптиците.
30 Кожата ми почерня на мене,
И костите ми изгоряха от пламенение;
31 И китарата ми се измени в ридание,
И свирката ми в глас на плачещи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42