Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 33 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 За то, Иове, чуй сега говоренето ми,
И слушай всичките мои думи.
2 Ето, сега отворих устата си:
Езикът ми говори с устата ми.
3 Думите ми ще бъдат според правотата на сърдцето ми;
И устните ми ще произнесат разум чист.
4 Дух Божий ме е направил,
И диханието на Всесилнаго ме е оживотворило.
5 Ако можеш, отговори ми:
Опълчи се пред мене, застани.
6 Ето, аз съм според думата ти от Божия страна;
И аз от кал съм образуван.
7 Ето, страхът ми не ще те ужаси.
Нито ръката ми ще е тежка върх тебе.
8 Ти наистина рече в ушите ми,
И чух гласа на думите ти:
9 чист и без престъпление съм: неповинен съм;
И беззаконие няма в мене.
10 Ето, намира причини против мене:
Счита ме за неприятел свой.
11 Туря нозете ми в клада:
Наблюдава всичките ми пътища.
12 Ето, според това не си праведен:
Ще ти отговоря, защото Бог е по-голям от человека.
13 Защо се препираш с него?
Понеже той не дава ответ ни за едно от деянията си.
14 Защото Бог говори еднъж и дваж;
Но человек не внимава.
15 В съновидение, в нощно зрение,
Когато дълбок сън пада на человеците,
Когато сънуват на леглото си,
16 Тогаз отваря ушите на человеците,
И запечатва поучение в тях,
17 За да отвърне человека от деянията му,
И да извади гордостта из человека;
18 Предпазва душата му от рова,
И живота му да не падне от меч
19 Пак се наказва с болки на одъра си,
И всичките му кости с силни болки,
20 Щото животът му се отвръща от хляба,
И душата му от желаемото ястие.
21 Плътта му се изнурява така щото не се вижда,
И невидимите му кости се подават.
22 А душата му се приближава при рова,
И животът му при убиващите.
23 Ако има вестител с него
Или обяснител, един между тисяща,
За да възвести неговата правота на человека,
24 Тогаз ще му бъде милостив
И ще рече: Избави го да не слезе в рова:
Аз намерих изкупуване за него.
25 Плътта му ще е по-цветеща от плътта на младенец:
Ще се върне в дните на младостта си:
26 Ще се помоли Богу и той ще бъде добромислен към него,
И ще гледа лицето му с радост,
И ще отдаде человеку правдата му.
27 Бог гледа към человеците; и като рече някой:
Съгреших, и изкривих правото,
И не ме ползува,
28 Той избавя душата му да не отиде в рова,
И животът му ще види видело.
29 Ето, всичко това прави Бог
Дваж и триж с человека,
30 За да отвърне душата му от рова,
Та да се просвети в виделото на живите.
31 Внимавай, Иове, послушай ме:
Мълчи, и аз ще говоря.
32 Ако имаш нещо да речеш, отговори ми:
Говори, защото желая да се оправдаеш.
33 Ако ли не, ти ме послушай:
Мълчи, и ще те науча мъдрост.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42