Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 39 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Знаеш ли времето на раждането на дивите кози по канарите?
Можеш ли забележи кога раждат кошутите?
2 Можеш ли да преброиш колко месеци изпълнят те?
Или знаеш ли времето на раждането им?
3 Те се навождат, раждат децата си,
Освобождават се от болезните си.
4 чадата им заякнуват, растат в полето:
Излазят и не се връщат вече при тях.
5 Кой е пуснал свободен дивия осел?
Или кой е развързал връзките на онагра,
6 Комуто съм направил къща пустинята,
И жилище негово соленината?
7 Присмива се на градския метеж:
Не чуе вика на подканителя:
8 Горите, които обикаля са пашата му;
И ходи да търси всякакво зеленище.
9 Да ли ще рачи единорогът да ти работи,
Или ще пренощува ли в яслите ти?
10 Можеш ли да вържеш единорога с впрегалото му за оране?
Или ще изравня ли полетата зад тебе?
11 Ще се облегнеш ли на него, защото е силата му голяма?
Или ще оставиш ли нему работата си?
12 Ще се увериш ли нему да донесе житото ти
И да го събере в гумното ти?
13 Крилата на камилоптицата се движат радостно:
Те дали са крила и пера на щръка?
14 Но тя оставя яйцата си в земята
И топли ги на пръстта,
15 И забравя че е възможно нога да ги смаже
Или полски звяр да ги стъпче.
16 Ожесточава се против чадата си като че не са нейни:
Напраздно се труди, без да се бои;
17 Защото Бог я е лишил от мъдрост,
И не й е отделил разум.
18 Когато стане права,
Присмива се на коня и на всадника му.
19 Ти ли си дал сила на коня?
Ти ли си облякъл врата му с грива?
20 Ти ли го правиш да скача като скакалец?
Екотът на пръхането му е ужасен.
21 Копае с крак в дола, и се радва на силата си:
Излязва срещу оръжията.
22 Присмива се на страха, и не трепери;
Нито се връща от лицето на меча.
23 Тулът трещи против него,
Бляскавото копие, и сулицата.
24 Поглъща земята с буйство и свирепство;
И при гласа на тръба не се удържа.
25 Щом затръби тръбата, той казва: Хо, хо!
И от далеч подушва боя,
Вика на войводите, и крясъка.
26 чрез твоята ли мъдрост лети ястребът
И простира крилата си към юг?
27 чрез твоята ли заповед се възвишава орелът
И прави гнездото си по височините?
28 Живее в канарите,
И обитава по върховете на канарите и на непроходните места.
29 От там си открива храна:
Очите му съглеждат от далеч;
30 И пилетата му смучат кръв;
И дето има трупове, той е там.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42