Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 118 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 117)
Славете Господа, защото е благ,
Защото милостта му е въ век.
2 Да рече сега Израил
че милостта му е въ век.
3 Да рече сега Аароновът дом
че милостта му е въ век.
4 Да рекат сега които се боят от Господа
че милостта му е въ век.
5 В скърб призвах Господа:
Господ ме послуша и даде ширина.
6 Господ ми е помощник: няма да се уплаша:
Що може да ми стори человек?
7 Господ е от към мене между помощниците ми;
И аз ще видя падането на неприятелите си.
8 По-добре да се надее някой на Господа,
А не да уповае на человека.
9 По-добре да се надее някой на Господа,
А не да уповае на князове.
10 Всичките народи ме обиколиха;
Но с името Господне ще ги изтребя.
11 Обиколиха ме, ей, обиколиха ме от всякъде;
Но с името Господне ще ги изтребя.
12 Обиколиха ме като пчели:
Загаснаха като огън от тръне;
Защото в името Господне ще ги изтребя.
13 Ти ме тласна силно за да падна,
Но Господ ми помогна.
14 Сила моя и пение мое е Господ,
И стана ми спасение.
15 Глас на радост и на спасение е в къщите на праведните:
Десницата Господня прави силни дела.
16 Десницата Господня се възнесе:
Десницата Господня прави силни дела.
17 Няма да умра, но ще живея,
И ще разказвам делата Господни.
18 Жестоко ме наказа Господ,
Но на смърт не ме предаде.
19 Отворете ми вратата на правдата:
Ще вляза в тях и ще прославя Господа.
20 Те са Господните врата:
Праведните ще влязат в тях.
21 Ще те славословя защото си ме послушал,
И станал си ми спасение.
22 Камикът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъл.
23 От Господа стана това,
И чудно е в нашите очи.
24 Този е денят който е Господ направил:
Да се зарадваме и да се развеселим в него.
25 О Господи! спаси, моля се:
О Господи! благопоспеши, моля се.
26 Благословен който иде в името Господне:
Благословихме ви от дома Господен.
27 Господ е Бог, и показа ни видело:
Приведете жъртвата вързана с въжета
До роговете на олтаря.
28 Ти си Бог мой, и ще те славя:
Боже мой, ще те възвишавам.
29 Славете Господа, защото е благ,
Защото милостта му е въ век.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150