Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Псалми 135 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
1 (по Слав. 134)
Алилуя. Хвалете името Господне.
Хвалете, вие раби Господни
2 Които стоите в дома Господен,
В дворовете на дома на Бога нашего, -
3 Хвалете Господа, защото е благ Господ,
Песнопейте на името му, защото е угодно.
4 Защото Якова избра за себе си Господ.
Израиля за собствено свое стяжание.
5 Защото аз познах че е велик Господ,
И Господ е наш над всичките богове.
6 Господ прави всичко което му е угодно
На небето и на земята,
В моретата, и въ всичките бездни.
7 Възвожда облаци от край земята.
Прави святкания за дъжд,
Изважда ветрове из съкровищата си.
8 Който порази египетските първородни
От человек до скот.
9 Изпроводи знамения и чудеса всред тебе, Египте,
Върх Фараона и върх всичките му раби.
10 Който порази големи народи,
И изби крепки царе:
11 Сиона царя Аморейски,
И Ога царя Васански,
И всичките Ханаански царства;
12 И даде земята им наследие,
Наследие на Израиля народа си.
13 Името ти, Господи, пребивава въ век,
Поменът ти, Господи, в род и род.
14 Защото Господ ще съди людете си,
И рабите си ще помилва.
15 Идолите на езичниците са сребро и злато,
Дело на человечески ръце.
16 Уста имат, но не говорят;
Очи имат, но не видят;
17 Уши имат, но не чуят;
Нито дихание има в устата им.
18 Подобни тям ще станат които ги правят,
Всеки който се надее на тях.
19 Доме Израилев, благословете Господа:
Доме Ааронов, благословете Господа:
20 Доме Левиин, благословете Господа:
Които се боите от Господа, благословете Господа.
21 Благословен от Сиона Господ
Който живее в Ерусалим. Алилуия.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150