Търсене в Библията онлайн
 
Изход 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И рече Господ Мойсею: Влез при Фараона; защото аз ожесточих сърдцето му и сърдцето на слугите му, за да покажа тези мои знамения всред тях;
2 и да приказваш в ушите на сина си и на сина на сина ти това що направих на Египтяните, и знаменията ми които сторих всред тях, и да познаете че аз съм Господ.
3 И влязоха Моисей и Аарон при Фараона и рекоха му: Така говори Господ Бог Еврейски: До кога ще се отричаш да се смириш пред мене? Пусни людете ми за да ми послужат.
4 Защото, ако не рачиш да пуснеш людете ми, ето, утре ще докарам скакалци в пределите ти;
5 и ще покрият лицето на земята щото да не може никой да види земята; и ще поядат остатъка на онова което се избави, колкото ви остави градът, и ще поядат всичките дървя които ви растат по полетата;
6 и ще се напълнят домовете ти, и домовете на всичките твои слуги, и домовете на всичките Египтяни: което не са видели твоите отци, нито праотците твои, от както са съществували на земята до днес. И обърна се Мойсей и излезе от при Фараона.
7 И Фараоновите слуги му рекоха: До кога ще ни бъде той спънка? Пусни человеците за да послужат на Иеова Бога своего. Не знаеш ли още че погина Египет?
8 Тогаз приведоха пак Моисея и Аарона при Фараона; и рече им: Идете, послужете на Иеова Бога вашего; но кои и кои ще идат?
9 А Моисей рече: Наедно с младите си и старите си ще идем, наедно с синовете си и дъщерите си, наедно с овците си и с говедата си ще идем; Защото имаме праздник на Иеова.
10 Тогаз им рече: Така нека е Иеова с вас както аз ще ви пусна наедно с челядите ви. Вижте; защото зло има пред вас.
11 Не така: идете сега вие мъже та послужете на Иеова, защото това искахте. И изпъди ги Фараон от при себе си.
12 Тогаз рече Господ Моисею: Простри ръката си над Египетската земя за скакалците за да възлязат на Египетската земя, и да поядат всичката трева на земята, всичко което остави градът.
13 И простря Моисей жезъла си над Египетската земя; и Господ нанесе на земята в всичкия онзи ден и в всичката нощ източния вятър; и на заранта източният вятър нанесе скакалците.
14 И възлязоха скакалците на всичката Египетска земя, и нападнаха по всичките Египетски предели, твърде много: по-напред не са бивали таквиз скакалци, нито ще бъдат таквиз след тях.
15 И покриха лицето на всичката земя, и потъмни се земята; и поядоха всичката трева на земята и всичките плодове на дървята, колкото градът остави; и не остана нищо зелено по дървята, нито в полската трева, по всичката Египетска земя.
16 Тогаз прибърза Фараон да повика Моисея и Аарона, и рече: Съгреших на Иеова Бога вашего и вам.
17 Но сега прости, моля, съгрешението ми само този път, и помолете се на Иеова Бога вашего за да дигне от мене тази само смърт.
18 И излезе Моисей от при Фараона, и помоли се Господу.
19 И промени Господ вятъра, и нанесе много силен западен вятър който дигна скакалците и хвърли ги в червено Море: не остана ни един от скакалците по всичките Египетски предели.
20 Но Господ ожесточи Фараоновото сърце; и не пусна Израилевите синове.
21 И рече Господ Моисею: простри ръката си към небето, и ще бъде тъмнина по Египетската земя, тъмнина що може да се пипа.
22 И простря Моисей ръката си към небето; и стана тъмнина мрачна по всичката Египетска земя три дни.
23 Не се виждаха един други, нито се помести някой от мястото си три дни; а всичките Израилеви синове имаха виделина в жилищата си.
24 Тогаз повика Фараон Моисея и рече: Идете, послужете на Иеова: само овците ви и говедата ви нека останат; и челядите ви нека идат заедно с вас.
25 и рече Моисей: Но трябва ти да ни дадеш в ръцете и жертви и всесъжения за да пожертвуваме на Господа Бога нашего.
26 А още и скотовете ни ще дойдат с нас наедно: не ще да остане подир нито копито, защото от тях трябва да вземем за да пожертвуваме на Господа Бога нашего; и ние доде пристигнем там не знаем с какво трябва да послужим Господу.
27 Но Господ ожесточи Фараоновото сърдце; и не рачи да ги пусне.
28 И рече му Фараон: Махни се от мене: пази се да не видиш вече лицето ми; защото в който ден видиш лицето ми ще умреш.
29 И рече Моисей: Добре си рекъл: не ще да видя вече лицето ти.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40