Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И рече Господ Мойсею: Влез при Фараона; защото аз ожесточих сърдцето му и сърдцето на слугите му, за да покажа тези мои знамения всред тях;
2 и да приказваш в ушите на сина си и на сина на сина ти това що направих на Египтяните, и знаменията ми които сторих всред тях, и да познаете че аз съм Господ.
3 И влязоха Моисей и Аарон при Фараона и рекоха му: Така говори Господ Бог Еврейски: До кога ще се отричаш да се смириш пред мене? Пусни людете ми за да ми послужат.
4 Защото, ако не рачиш да пуснеш людете ми, ето, утре ще докарам скакалци в пределите ти;
5 и ще покрият лицето на земята щото да не може никой да види земята; и ще поядат остатъка на онова което се избави, колкото ви остави градът, и ще поядат всичките дървя които ви растат по полетата;
6 и ще се напълнят домовете ти, и домовете на всичките твои слуги, и домовете на всичките Египтяни: което не са видели твоите отци, нито праотците твои, от както са съществували на земята до днес. И обърна се Мойсей и излезе от при Фараона.
7 И Фараоновите слуги му рекоха: До кога ще ни бъде той спънка? Пусни человеците за да послужат на Иеова Бога своего. Не знаеш ли още че погина Египет?
8 Тогаз приведоха пак Моисея и Аарона при Фараона; и рече им: Идете, послужете на Иеова Бога вашего; но кои и кои ще идат?
9 А Моисей рече: Наедно с младите си и старите си ще идем, наедно с синовете си и дъщерите си, наедно с овците си и с говедата си ще идем; Защото имаме праздник на Иеова.
10 Тогаз им рече: Така нека е Иеова с вас както аз ще ви пусна наедно с челядите ви. Вижте; защото зло има пред вас.
11 Не така: идете сега вие мъже та послужете на Иеова, защото това искахте. И изпъди ги Фараон от при себе си.
12 Тогаз рече Господ Моисею: Простри ръката си над Египетската земя за скакалците за да възлязат на Египетската земя, и да поядат всичката трева на земята, всичко което остави градът.
13 И простря Моисей жезъла си над Египетската земя; и Господ нанесе на земята в всичкия онзи ден и в всичката нощ източния вятър; и на заранта източният вятър нанесе скакалците.
14 И възлязоха скакалците на всичката Египетска земя, и нападнаха по всичките Египетски предели, твърде много: по-напред не са бивали таквиз скакалци, нито ще бъдат таквиз след тях.
15 И покриха лицето на всичката земя, и потъмни се земята; и поядоха всичката трева на земята и всичките плодове на дървята, колкото градът остави; и не остана нищо зелено по дървята, нито в полската трева, по всичката Египетска земя.
16 Тогаз прибърза Фараон да повика Моисея и Аарона, и рече: Съгреших на Иеова Бога вашего и вам.
17 Но сега прости, моля, съгрешението ми само този път, и помолете се на Иеова Бога вашего за да дигне от мене тази само смърт.
18 И излезе Моисей от при Фараона, и помоли се Господу.
19 И промени Господ вятъра, и нанесе много силен западен вятър който дигна скакалците и хвърли ги в червено Море: не остана ни един от скакалците по всичките Египетски предели.
20 Но Господ ожесточи Фараоновото сърце; и не пусна Израилевите синове.
21 И рече Господ Моисею: простри ръката си към небето, и ще бъде тъмнина по Египетската земя, тъмнина що може да се пипа.
22 И простря Моисей ръката си към небето; и стана тъмнина мрачна по всичката Египетска земя три дни.
23 Не се виждаха един други, нито се помести някой от мястото си три дни; а всичките Израилеви синове имаха виделина в жилищата си.
24 Тогаз повика Фараон Моисея и рече: Идете, послужете на Иеова: само овците ви и говедата ви нека останат; и челядите ви нека идат заедно с вас.
25 и рече Моисей: Но трябва ти да ни дадеш в ръцете и жертви и всесъжения за да пожертвуваме на Господа Бога нашего.
26 А още и скотовете ни ще дойдат с нас наедно: не ще да остане подир нито копито, защото от тях трябва да вземем за да пожертвуваме на Господа Бога нашего; и ние доде пристигнем там не знаем с какво трябва да послужим Господу.
27 Но Господ ожесточи Фараоновото сърдце; и не рачи да ги пусне.
28 И рече му Фараон: Махни се от мене: пази се да не видиш вече лицето ми; защото в който ден видиш лицето ми ще умреш.
29 И рече Моисей: Добре си рекъл: не ще да видя вече лицето ти.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40