Търсене в Библията онлайн
 
Изход 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И говори Господ Моисею и Аарону в Египетската земя и рече:
2 Този месец ще бъде вам начало на месеците: ще ви бъде първ в месеците на годината.
3 Говорете на всичкото Израилево събрание и речете: В десетия ден на този месец нека вземат за себе си всеки по едно агне според отечествените си домове, по едно агне за всеки дом.
4 Но ако са малцина в дома за агнето, той и съседът му който е по-ближен на къщата му нека го вземат според числото на душите: всеки ще се счита за агнето съразмерно с онова което му е доволно да яде.
5 А агнето ви или ярето ще бъде непорочно, мъжко единолетно: от овците или от козите ще го вземете.
6 И ще го пазите до четиринадесетия ден на истия месец; и тогаз всичкото множество на събранието Израилево ще го заколе привечер.
7 И ще вземат от кръвта и турят на двата стълпа на вратата и на горния праг на къщните врата дето ще го ядат.
8 И ще ядат месото през оназ нощ печено на огъня: с безквасен хляб и с горчиво зеле ще го ядат.
9 Да не ядете от него сурово нито варено в вода, но печено на огън: главата му с краката му и с утробата.
10 И да не оставите остатък от него до утринта: и онова що остане до утринта изгорете го в огън.
11 И така ще го ядете: опасани през чреслата си, с обущата си на нозете си и тоягите си в ръцете си; и ще го ядете с бързота: Пасха е Господня.
12 Защото тая нощ ще замина през Египетската земя и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, от человек до скот; и ще направя съдби против всичките Египетски богове: аз съм Господ.
13 И кръвта ще бъде вам за знак на къщите в които сте; и когато видя кръвта ще ви замина, и язвата не ще да бъде у вас да ви погуби когато поразя Египетската земя.
14 И този ден ще ви бъде за помен; и ще го празднувате като праздник на Господа в родовете си: за вечен закон ще го празднувате.
15 Седем дни да ядете безквасен хляб: от първия ден ще дигнете кваса от къщите си; защото който яде квасно от първия до седмия ден, оназ душа да се изтреби от Израиля.
16 И в първя ден ще бъде съзвание свето: и в седмия ден съзвание свето ще ви бъде: никаква работа да се не върши в тях, освен онова което трябва на всекиго человека да яде: това само ще вършите.
17 Ще увардите, прочее, праздника на безквасните; защото този ден изведох пълковете ви из Египетската земя: заради това за вечен закон ще вардите този ден в родовете си.
18 От четиринадесетия ден на първия месец отвечер ще ядете безквасни хлябове до двадесет и първия ден на месеца довечер.
19 Седем дни да се не намерва квас в къщите ви; защото който яде квасно, оназ душа ще се изтреби из Израилевото събрание, или бил пришлец или туземец.
20 Нищо квасно да не ядете: в всичките си обиталища безквасни хлябове ще ядете.
21 Тогаз повикна Моисей всичките старци Израилеви и рече им: Изберете и вземете за себе си по едно агне според челядите си, и заколете пасхата.
22 После ще вземете вързоп от исоп, и ще го потопите в кръвта която ще бъде в леген; и от кръвта що е в легена ще ударите горния праг и двата стълпа на вратата къщна; и никой от вас да не излезе из къщните си врата до утринта.
23 Защото Господ ще мине за да порази Египтяните; и когато види кръвта на горния праг и на двата стълпа на вратата, Господ ще замине вратата, и не ще да остави погубителя да влезе в къщите ви за да порази.
24 И ще упазите това като узаконение за себе си и за синовете си до века.
25 И когато влезете в земята която Господ ще ви даде както говори, ще упазите тази служба.
26 И когато ви рекат синовете ви: Що значи у нас тая служба?
27 ще отговорите: Това е жертва на пасхата за Господа; защото премина къщите на Израилевите синове в Египет когато той порази Египтяните, а нашите къщи избави. Тогаз людите се наведоха и се поклониха.
28 И отидоха Израилевите синове та направиха както заповяда Господ Моисею и Аарону: така направиха.
29 И около среднощ Господ порази всяко първородно в Египетската земя, от първородния на Фараона който седеше на престола си до първородния на пленника който бе в затвора, и всичките първородни на скотовете.
30 И стана Фараон през нощта, той, и всичките му слуги, и всичките Египтяни; и стана голям вик в Египет, защото нямаше къща в която да няма мъртвец.
31 И повика Моисея и Аарона през нощта и рече: Станете, излезте изсред людете ми, и вие и Израилевите синове; и идете та послужете на Иеова както рекохте;
32 и овците си и стадата си вземете както рекохте, та идете; и благословете и мене.
33 И Египтяните принуждаваха людете, за да ги извадят по-скоро из земята си; защото рекоха: Ние всички измираме.
34 И людете дигнаха тестото си преди да вкисне, и имаха всеки нощвите си на рамената си обвити в дрехите си.
35 И направиха Израилевите синове според Моисеевото слово, и поискаха от Египтяните сребърни и златни неща и дрехи.
36 И Господ даде на людете благодат пред Египтяните: и дадоха им колкото искаха; и обраха Египтяните.
37 И дигнаха се Израилевите синове от Рамесий в Сокхот, около шестстотин тисящи мъже пешци освен челядите.
38 Още наедно с тях възлезе и голямо множество смесено, и овци, и говеда, скотове твърде много.
39 И от тестото което носеха из Египет изпекоха потребници безквасни: защото не бе вкиснало, понеже ги изпъдиха из Египет, и не можаха да се бавят нито да приготвят ястие за себе си.
40 А пришелствуванието което направиха Израилевите синове в Египет биде четиристотин и тридесет години.
41 И в свършението на четиристотин и тридесет години, в истия онзи ден, излязоха всичките Господни пълкове из Египетската земя.
42 Тази е нощ която трябва да се варди за Господа, защото ги изведе из Египетската земя: тази е оная нощ Господня която трябва да се варди от всичките Израилеви синове в родовете им.
43 И рече Господ на Моисея и Аарона: Този е законът на пасхата: Никой иноплеменник да не яде от нея.
44 И всеки раб купен с сребро, когато се обреже, тогаз ще яде от нея.
45 А пришлец и наемник да не ядат от нея.
47 Всичкото събрание Израилево ще направи това.
48 И ако някой чужденец живее като пришлец наедно с тебе, и иска да направи пасхата на Господа, нека се обрежат всичките му мъжки, и тогаз нека пристъпи да я направи; и ще бъде като туземец на мястото; защото никой необрязан не трябва да яде от нея.
49 И истий закон ще бъде за туземеца и за чужденеца който е пришлец между вас.
50 И направиха всичките Израилеви синове както заповяда Господ Моисею и Аарону: така направиха.
51 И в истия онзи ден изведе Господ Израилевите синове из Египетската земя според пълковете им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40