Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 18 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И чу Иотор Мадиамският свещеник, тестът Мойсеев, всичките дела които направи Бог на Мойсея и на людете си Израиля, че извел Господ Израиля из Египет.
2 И взе Йотор, тестът Мойсеев, Сепфора, Мойсеевата жена, следа като я беше отпратил,
3 и двамата й синове; от които на единия името бе Гирсом, защото: чужденец, рече, бидох в чужда земя,
4 а на другия името Елиезер, защото: Бог на отца ми, рече, стана ми помощник, и избави ме от ножа Фараонов.
5 И дойде Иотор Мойсеевий тест при Мойсея, с синовете му и с жена му, в пустинята, дето беше разположил стан в Божията гора;
6 и извести Мойсею: Аз Иотор тест ти ида при тебе, и жена ти, и двамата й синове с нея.
7 И Мойсей излезе да посрещне тестя си, и поклони се, и целуна го; и попитаха се един друг за здравето си, и влязоха в шатъра.
8 И Мойсей разказа на тестя си всичко що направи Господ на Фараона и на Египтяните заради Израиля, и всичките трудове които им се случиха по пътя, и как ги избави Господ.
9 И зарадва се Иотор много за всичките добрини които Господ бе направил на Израиля, когото избави от ръката на Египтяните.
10 И рече Иотор: Благословен Господ който ви избави от ръката на Египтяните и от Фараоновата ръка, който избави людете из под ръката на Египтяните.
11 Сега познавам че Господ е велик над всичките богове; защото в това в което се възгордяха те, стана от тях по-горен.
12 Взе тогаз Иотор, Мойсеевий тест, всесъжение и жъртви да принесе Богу; и дойде Аарон и всичките старци Израилеви да ядат хляб заедно с Мойсеевия тест пред Бога.
13 И на другия ден седна Мойсей да съди людете; и стоеха людете пред
Мойсея от заранта до вечерта.
14 И като видя Мойсеевий тест всичко което правеше той на людете, рече: Що е това което правиш на людете? Защо ти сам седиш, и всичките люде стоят пред тебе от заран до вечер?
15 А рече Мойсей на тестя си: защото людете дохождат при мене да питат Бога.
16 Когато имат нещо, дохождат при мене; и аз съдя между единия и другия, и показвам им Божиите повеления и законите му.
17 И Мойсеевий тест му рече: Това което правиш не е добро.
18 Непременно и ти ще запреш и този народ който е с тебе; защото това нещо е много тежко за тебе: не можеш да вършиш това сам.
19 И сега послушай гласа ми: ще те съветвам, и Бог ще бъде с тебе: Ти бъди от страна Божия за народа да относиш съдбите пред Бога;
20 и учи ги на повеленията и на законите, и показвай им пътя по който трябва да ходят и делата които трябва да правят.
21 Но избери от всичките люде достойни мъже, които се боят от Бога, истинолюбци мъже, които ненавиждат сребролюбие; и постави ги над тях тисященачалници, и стоначалници, и петдесетоначалници, и десетоначалници;
22 и нека те съдят людете всякога. И всяка голяма съдба нека доносят до тебе, а всяка малка съдба нека съдят те: така ще ти олекне, и ще носят товара наедно с тебе.
23 Ако направиш това (и ако Бог ти заповяда), тогаз ще можеш да се удържиш; още и всичкий този народ ще стигне на мястото си с мир.
24 И послуша Мойсей гласа на тестя си, стори всичко що му рече.
25 И избра Мойсей от всичкия Израил достойни мъже, и постави ги началници над народа, тисященачалници, стоначалници, петдесетоначалници и десетоначалници;
26 и съдеха людете на всяко време: съдбите които бяха мъчни доносяха Мойсею, а всяка малка съдба съдеха те.
27 И изпроводи Мойсей тестя си; и отиде в земята си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40