Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 19 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 В третия месец след изхода на Израилевите синове из Египетската земя, в истия ден дойдоха в Синайската пустиня.
2 И станаха от Рафидим та дойдоха в Синайската пустиня, и разположиха стан в пустинята; и там постави шатрите си Израил срещу гората.
3 И Мойсей възлезе при Бога; и повика го Господ от гората и рече: Така ще кажеш на Якововия дом, и ще известиш на Израилевите синове:
4 Вие видяхте що сторих на Египтяните, и вас носих като на орлови крила, и доведох ви при себе си.
5 И сега, ако наистина послушате гласа ми и упазите завета ми, от всичките народи вие ще ми бъдете собствено стяжание; защото моя е всичката земя;
6 и вие ще ми бъдете царство от свещеници и народ свет. Тези са думите които ще кажеш на Израилевите синове.
7 И дойде Мойсей и повика старците народни, и представи пред тях всички тези думи които му заповяда Господ.
8 И отговориха съгласно всичките люде и казваха: Всичко което рече Господ ще сторим. И отнесе Мойсей Господу думите на людете.
9 И рече Господ Мойсею: Ето, аз ида при тебе в гъст облак, за да чуят людете когато говоря с тебе, и да ти вярват вече за всегда. А Мойсей каза Господу думите на людете.
10 И рече Господ Мойсею: Иди при людете и освети ги днес и утре, и да изперат дрехите си,
11 и да са готови за третия ден; защото в третия ден ще слезе Господ на Синайската гора пред очите на всичките люде.
12 И ще туриш наоколо предели на людете, и ще кажеш; Пазете се да не възлезете на гората, нито да се допрете до никой неин край: който се допре до гората непременно ще умре.
13 И да се не допре до нея ръка, защото с камене ще се убие, или с стрела ще се устрели; или, ако е животно или человек, жив да не остане. Когато тръбата затръби, тогаз ще възлязат на гората.
14 И слезе Мойсей от гората при людете и освети людете; а те изпраха дрехите си.
15 И рече на людете: Бъдете готови за третия ден: не се приближавайте при жена.
16 И сутринта в третия ден станаха гръмове и светкавици, и гъст облак имаше на гората, и много силен тръбен глас; и трепереха всичките люде които бяха в стана.
17 Тогаз изведе Мойсей людете из стана да посрещнат Бога; и застанаха под гората.
18 А Синайската гора беше всичка в дим, защото слезе Господ в огън на нея; и дигаше се димът й като дим от пещ, и всичката гора се тресеше силно.
19 И когато тръбният глас се продължаваше много силно, Мойсей говореше, и Бог му отговаряше с глас.
20 И слезе Господ на Синайската гора на върха на гората. И повика Господ Мойсея на върха на гората; и възлезе Мойсей.
21 И рече Господ Мойсею: Слез та заръчай на людете да се не устремят към Господа да гледат, и паднат мнозина от тях.
22 Така и свещениците които приближават при Господа нека се осветят, за да не нападне Господ върх тях.
23 И рече Мойсей Господу: Людете не могат да възлязат на Синайската гора, защото ти си ни заповядал и рекъл: Тури предели около гората и освети я.
24 И рече му Господ: Иди, слез: после ще възлезеш ти и Аарон наедно се тебе; а свещениците и людете да се не устремят да възлязат към Господа, за да не нападне върх тях.
25 И Мойсей слезе при людете и каза им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40