Търсене в Библията онлайн
 
Изход 20 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 Тогаз каза Бог всички тези думи и говореше: -
2 Аз съм Иеова Бог твой който те изведох из Египетската земя, из дома на рабството.
3 Да нямаш други богове освен мене.
4 Не си прави кумир, и никакво подобие на нещо което е на небето горе, и което на земята долу, или което в водите под земята:
5 да не им се поклониш, нито да им послужиш; защото аз Господ Бог твой съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върх чадата до третия и четвъртия род на онези които ме ненавиждат,
6 и който правя милост на тисящи родове на онези които ме любят и съхраняват моите заповеди.
7 Не вземай името на Господа Бога твоего напраздно; защото Господ няма да оправдае оногоз който взема напраздно името му.
8 Помни съботния ден да го освещаваш.
9 Шест дни ще работиш и ще вършиш всичките си дела;
10 а седмият ден е събота на Господа Бога твоего: да не правиш в него никое дело, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, нито слугинята ти, нито скотът ти, нито чужденецът ти който е отвътре вратата ти;
11 защото в шест дни направи Господ небето и земята, морето, и всичко което е в тях, а в седмия ден си почина; за това благослови Господ съботния ден и освети го.
15 Не кради.
16 Не свидетелствувай против ближния си лъжливо свидетелство.
18 И всичките люде гледаха гръмежите, светкавиците, и гласа на тръбата, и гората която димеше; и като видяха людете това нещо оттеглиха се и застанаха отдалеч.
19 И рекоха на Мойсея: Ти говори с нас, и ние ще слушаме; и нека не говори с нас Бог, за да не умрем.
20 И Мойсей рече на людете: Не бойте се: Бог дойде да ви опита, и да бъде страхът му пред вас, за да не съгрешавате.
21 И стоеха людете отдалеч; а Мойсей приближи при мрака дето беше Бог.
22 И рече Господ Мойсею: Така да кажеш на Израилевите синове: Вие видяхте че говорих с вас от небето.
23 Да не правите при мене и сребърни богове, нито да си правите златни богове.
24 Направи ми олтар от земя, и жъртвувай на него всесъженията си, и примирителните си приношения, овците си, и говедата си: на всяко място дето ще туря помен на името си ще дохождам при тебе и ще те благославям.
25 Ако ли ми направиш олтар от камене, да го не съзидаш от дялани камене; защото, ако дигнеш сечиво върх него, ще го оскверниш.
26 И да не възлезваш на олтаря ми по стъпала, за да се не открие върх него голотата ти.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40