Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 23 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 Да не разносиш лъжлив слух. Да не туриш ръка с неправедния за да бъдеш свидетел в полза на неправдата.
2 Да не отидеш след множеството да правиш зло; нито да говориш в съдба така щото да се увличаш след множеството за да изкривиш правото;
3 нито да покажеш лицеприятие на сиромаха в съдбата му.
4 Ако срещнеш на неприятеля си вола или осела му заблудил, непременно да му го закараш.
5 Ако видиш на враждебника си осела че е паднал под товара си, и ти се иска да отбегнеш да му не помогнеш, непременно трябва с него наедно да помогнеш.
6 Да не изкривиш правдата на нищия си в съдбата му.
7 Отдалечавай се от неправедна работа, и не убивай неповинния и праведния; защото аз няма да оправдая нечестивия.
8 И дарове да не вземеш защото даровете правят слепи тези които имат отворени очи, и извращат думите на праведните.
9 И да не насилствуваш чужденеца; защото вие познавате какво е на сърдцето на чужденеца, понеже сте били чужденци в Египетската земя.
10 И шест лета да сееш земята си и да събираш плодовете й;
11 а в седмото да я оставиш неработена и да я напуснеш, за да се хранят сиромасите на твоя народ; и щото остане от тях да ядат полските животни. Така ще сториш с лозето си и с маслините си.
12 Шест дни ще работиш работите си; а в седмия ден ще си се успокоиш, за да си почине волът ти и оселът ти, и да си отдъхне синът на рабинята ти и чужденецът.
13 И да се пазите във всичко що ви говорих; и име на други богове да не поменете, нито да се чуе из устата ви.
14 Три пъти в годината ще Ми правиш праздник.
15 Ще пазиш праздника на безквасните хлябове: седем дни ще ядеш безквасни хлябове, както съм ти заповядал, в отреденото време на месеца Авив, защото в него си излязъл из Египет; и никой да се не яви пред мене с праздни ръце:
16 и праздника на жетвата, първите плодове на труда ти които си посеял в нивата: и праздника на събирането на плодовете, в свършването на годината, когато събереш плодовете си от нивата.
17 Три пъти в годината да се явява всичкият твой мъжки пол пред Господа Йеова.
18 Да не принесеш кръвта на жертвата ми с с квасен хляб, нито да остане тлъстината на праздника ми през нощта до утре.
19 Начатките от първите плодове от земята си ще принесеш в дома на Господа Бога твоего. Да не свариш яре в млякото на майка му.
20 Ето, аз проваждам Ангел пред тебе да те пази по пътя, и да те заведе на мястото, което приготвих.
21 Бъди внимателен в неговото присътствие, и слушай гласа му: да му се не опираш, защото няма да опрости престъпленията ви; понеже името ми е в него.
22 Но ако слушаш внимателно гласа му, и правиш всичко що говоря, тогаз аз ще бъда неприятел на неприятелите ти, и противник на противниците твои.
23 Защото Ангелът ми ще върви пред тебе, и ще те въведе при Аморейците, Хетейците, и Ферезейците, и Хананейците, Евейците, и Йевусейците; и ще ги изтреби.
24 Да се не поклониш на боговете им, нито да им послужиш, нито да правиш по делата им; но да ги довършиш съвсем, и да изпотрошиш идолите им.
25 И да служите на Господа Бога вашего, и той ще благославя хляба ти и водата ти; и ще отдалечавам всяка болест от помежду ви.
26 И не ще да има безчадна нито неплодна в земята ти: числото на дните ти ще направя пълно.
27 Ще проводя страха си пред тебе, и ще хвърля в смущение всичките народи в които отидеш, и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб на тебе.
28 И ще проводя стършени пред тебе; и ще изпъдят от лицето ти Евейците, Хананейците, и Хетейците.
29 Не ща да ги изпъдя от лицето ти в една година, за да не запустее земята и се умножат против тебе на полето зверовете.
30 Малко по малко ще ги изпъждам от лицето ти, доде нарастеш и обладаеш земята.
31 И ще положа пределите ти от червено море до Филистимско Море, и от пустинята до река Ефрат; защото на вашите ръце ще предам жителите на мястото, и ще ги изпъдиш от лицето си.
32 Да не направиш договор с тях нито с боговете им.
33 Да не живеят в земята ти, за да те не направят да ми съгрешиш; защото ако послужиш на боговете им, това непременно ще ти бъде примка.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40