Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 24 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И рече Моисею: Възлез към Господа, ти и Аараон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини, и се поклонете от далеч;
2 и Моисей сам ще приближи при Господа, а те да не приближат, нито людете да възлязат с него заедно.
3 Тогаз Моисей дойде та каза на людете всичките думи Господни и всичките му съдби; и всичките люде с един глас отговориха и рекоха: Ще сторим всичко което говори Господ.
4 И написа Моисей всичките думи Господни; и стана рано на утринта та съгради олтар под гората, и изправи дванадесет стълпа, според дванадесетте Израилеви племена.
5 И проводи момци от Израилевите синове, та принесоха всесъжения, и пожертвуваха Господу примирителни жертви, телци.
6 И Моисей взе половината от кръвта и тури я в тасове, а с половината от кръвта поръси върху олтаря.
7 После взе книгата на завета и прочете я в слушането на людете; и те рекоха: Ще правим всичко щото рече Господ, и ще бъдем послушни.
8 Тогаз Моисей взе кръвта и поръси людете, и рече: Ето кръвта на завета що направи Господ с вас според всички тези думи.
9 И възлязоха Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини.
10 И видяха Бога Израилева, и под нозете му като нещо постлано от камик сапфир, и по чистотата като също небе.
11 И не тури ръката си на избраните от Израилевите синове. И видяха Бога, и ядоха и пиха.
12 И рече Господ Моисею: Възлез при мене на гората и бъди там; и ще ти дам каменните плочи, и закона, и заповедите които съм написал да ги поучаваш.
13 И стана Моисей наедно с Исуса слугата си, и възлезе Моисей на Божията гора.
14 И рече на старейшините: чакайте ни тук доде се върнем при вас; и, ето, Аарон и Ор са с вас: който има съдба, нека иде при тях.
15 И възлезе Моисей на гората; и облакът покриваше гората.
16 И славата Господня застана на Синайската гора, и облакът я покриваше шест дни; и в седмия ден повика Господ към Моисея отсред облака.
17 И видът на славата Господня по върха на гората беше в очите на Израилевите синове като огън пояждаещ.
18 И влезе Моисей всред облака, и възлезе на гората; и стоя Моисей на гората четиридесет дни и четиридесет нощи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40